Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání

Název práce: Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání
Autor(ka) práce: Kolářová, Dana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Krpálek, Pavel
Oponenti práce: Pavera, Libor; Velichová, Ľudmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá propojením revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů s konceptuálním modelem indikátorů rozvoje kognitivních hladin vyššího řádu (Zoller, 2015, s. 4476), třífázovým modelem učení E-U-R a strategiemi učení s cílem navrhnout a experimentálně ověřit výuku vhodnou pro rozvoj kognitivních úrovní vyššího řádu (Higher-order-cognitive-skills - HOCS) (analyzovat, hodnotit a tvořit) v rámci ekonomického vzdělávání. Práce je specificky zaměřená na terciální stupeň ekonomického vzdělávání. Práce představuje propojení revidované Bloomovy taxonomie s modely učení testované v rámci pedagogického experimentu, jenž člení výzkumný soubor na experimentální a kontrolní. Efekty výuky jsou měřeny pomocí didaktického testování, dotazování a pozorování. Zvolenými didaktickými přístupy pro experimentální výuku jsou metoda případové studie a projektová výuka.Hlavním výsledkem, jenž se týká rozvoje kognitivních hladin vyššího řádu je, že ke statisticky významnému posunu v rozvoji na základě experimentální výuky probíhající po dobu jednoho semestru nedošlo. Byl zaznamenán posun v rozvoji měkkých dovedností studentů, výuka byla studenty hodnocena jako motivující. Na základě výsledků a s přihlédnutím k dalším studiím lze využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj kognitivních hladin vyššího řádu doporučit.
Klíčová slova: dimenze kognitivního procesu; model indikátorů rozvoje Higher-Order Cognitive Skills ; revidovaná Bloomova taxonomie; projektová výuka; případová studie
Název práce: Use of Revised Bloom's Taxonomy for Higher Order Cognitive Skills Development in Economic Education
Autor(ka) práce: Kolářová, Dana
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Krpálek, Pavel
Oponenti práce: Pavera, Libor; Velichová, Ľudmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deals with the connection of the revised Bloom's taxonomy of educational goals with The guiding conceptual model of Higher-Order Cognitive Skills (Zoller, 2015, s. 4476), the three-phase EUR learning model and learning strategies to design and experimentally verify teaching suitable for higher-order cognitive skills - HOCS) development (analyze, evaluate and create) in economic education. Thesis is specifically focused on higher economic education. It presents the connection of the revised Bloom's taxonomy with the models of learning tested in a pedagogical experiment, which divides the research sample into an experimental and control one. The effects of teaching are measured through didactic testing, questioning and observation. The chosen modern concepts of education for experimental teaching are the case study method and project-based learning.The main result concerning the development of higher-order cognitive levels is that there was no statistically significant shift in the development based on experimental teaching lasting one semester. There was a shift in the development of students' soft skills, the teaching was assessed by students as motivating. Based on the results and considering further studies, the use of a revised Bloom's taxonomy for the development of higher order cognitive levels can be recommended.
Klíčová slova: cognitive process dimension; conceptual Higher-Order Cognitive Skills model; project-based learning; case study; revised Bloom's taxonomy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Teorie vyučování ekonomických předmětů
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 7. 2020
Datum obhajoby: 10. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: