Vnější ekonomická rovnováha pohledem národních úspor a investic

Název práce: Vnější ekonomická rovnováha pohledem národních úspor a investic
Autor(ka) práce: Pour, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Taušer, Josef; Smutka, Luboš; Macháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá možnými příčinami a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy. Příčinou vnější nerovnováhy se rozumí odchylka národních úspor či investic od určitého pojetí jejich rovnovážných hodnot. Na základě teoretického rozboru byly vytipovány klíčové fundamentální faktory, které ovlivňují rovnovážnou míru úspor, investic a kapitálové zásoby. Odvozené fundamenty byly následně použity v panelových „benchmarkových“ regresích pro mnoho zemí světa k odhadu modelově-rovnovážných hodnot těchto veličin. Z výsledků plyne, že mezi relativně podinvestované ekonomiky lze zařadit např. země bývalého Sovětského svazu, USA a Německo, a jako přeinvestované byly identifikovány např. Čína, Indonésie, případně Indie, a některé země latinské Ameriky a Afriky. Pro Česko, Slovensko a Maďarsko nebyla identifikována významná odchylka od rovnováhy, Polsko lze hodnotit jako relativně podinvestované. Model pro národní úspory pak ukazuje mj. chronickou přespořenost Číny a dalších asijských zemí (Korea, Japonsko) a podspořenost USA či Británie. ČR a další země V4 se mírou úspor od rovnováhy nijak významně neodchylují, stejně jako např. Německo či Francie. Důsledkem vnější nerovnováhy jsou náklady vyrovnávacího procesu. Na širokém vzorku zemí světa metodou uspořádaného probitu bylo ukázáno, že dlouhodobá náprava vnější nerovnováhy je obvykle spojena s vyšší pravděpodobností výskytu zhoršení trendového vývoje HDP, byť směr kauzality není jednoznačný. Dále bylo pomocí logitové regrese ukázáno, že běžně používané ukazatele vnější ekonomické rovnováhy – běžný účet platební bilance, čistá zahraniční aktiva a zahraniční zadluženost – nemají příliš významný vliv na pravděpodobnost propuknutí měnových krizí. To potvrzuje, že k identifikaci problému vnější nerovnováhy je třeba brát v potaz širší kontext.
Klíčová slova: Vnější ekonomická rovnováha; Národní úspory; Investice; Panelová regrese; Měnové krize; Strukturální zlomy
Název práce: External economic imbalances in terms of national saving and investment
Autor(ka) práce: Pour, Jiří
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Taušer, Josef; Smutka, Luboš; Macháček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with possible causes and consequences of external economic imbalances. The issue is understood as a problem of deviation of national saving or investment from their equilibrium values. Theory-based variables were used to explain rate of national saving, investment and capital-output ratio, using panel benchmark regressions on wide samples of countries in order to estimate implied-equilibrium values of respective dependent variables. Countries of the former Soviet Union or USA and Germany, for example, were identified as relatively underinvested. Large Asian economies like China, Indonesia or India, and some countries of Latin America and Africa appeared to be overinvested. No significant imbalances were identified for Czechia, Slovakia and Hungary, while Poland showed to be relatively underinvested. As regards saving, the model shows a chronic over-saving of China and other Asian economies (Korea, Japan), and under-saving of USA or United Kingdom. Czechia and other V4 countries showed no significant deviations from the model, nor did Germany or France. Next, based on the ordered probit regression on panel data, I show that long-term adjustments of external economic imbalances are associated with a higher probability of negative GDP-trend breaks. Finally, the logit analysis shows that the indicators mostly considered as measures of the external economic balance – current account, net foreign assets or foreign debt – have not much statistical significant impact on the risk of currency crisis. Broader context, as presented in this thesis, is sothat necessary to empirically identify situations of external economic imbalances.
Klíčová slova: Structural breaks; Currency crisis; External economic imbalances; National saving; Investment; Panel regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2020
Datum podání práce: 5. 8. 2020
Datum obhajoby: 24. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: