Dopady průběhů hospodářských cyklů na automobilový průmysl v České republice v letech 1993–2018

Název práce: Dopady průběhů hospodářských cyklů na automobilový průmysl v České republice v letech 1993–2018
Autor(ka) práce: Procházka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza dopadů hospodářských cyklů na automobilový průmysl v letech 1993–2018. Práce se zabývá komplexním zhodnocením celého odvětví za pomocí ukazatelů, jako výroba osobních automobilů, vývoj průmyslové produkce či celkový počet zaměstnanců a růst hrubých mezd. Hlavním cílem této práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že cyklický vývoj ekonomiky má zásadní vliv na poptávané a produkované množství nových vozů v zemi. V práci je také nastíněn a zhodnocen vývoj u tří hlavních producentů automobilů na našem území, ke kterým patří Škoda Auto a. s., TPCA s. r. o. a korejský Hyundai Motor Manufacturing Czech. Pro analýzu jednotlivých společností jsou zvoleny indikátory, jako celková výroba, zisk před zdaněním nebo počet zaměstnanců. Celé automobilové odvětví je silně proexportní, a proto hrají nejvýznamnější roli spíše hospodářské výkyvy působící v zahraničí. V závěru jsou následně shrnuty výsledné poznatky.
Klíčová slova: Hospodářský cyklus; Škoda Auto; TPCA; Automobilový průmysl; Hyundai Motor
Název práce: Impacts of economic cycles on the automotive industry in the Czech Republic between 1993 and 2018
Autor(ka) práce: Procházka, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Makovec, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the impact of economic cycles on the automotive industry in the years 1993-2018. The work deals with a comprehensive evaluation of the entire industry using indicators, such as the production of automobiles, the development of industrial production or the total number of employees and the growth of gross wages. The main goal of this work is to confirm or refute the hypothesis, that the cyclical development of the economy has a major impact on the demanded and produced number of new cars in the country. The work also outlines and evaluates the development of three major car manufacturers in our territory, which include Skoda Auto a. s., TPCA s. r. o. and Korean Hyundai Motor Manufacturing Czech. Indicators such as total production, profit before tax or number of employees, are selected for the analysis of each company. The entire automotive sector is strongly pro-exported, which is why economic fluctuations operating abroad play a major role for our economy. In the end, the results are summarized.
Klíčová slova: Car industry; Economic Cycle; Škoda Auto; TPCA; Hyundai Motor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2019
Datum podání práce: 5. 8. 2020
Datum obhajoby: 30. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71641/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: