e-Business v B2B obchodu

Název práce: e-Business v B2B obchodu
Autor(ka) práce: Břešťan, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popsat vznik a vývoj e-business. Zmapovat dosavadní vývoj tohoto odvětví a zaměřit se přitom na oblast B2B, tedy obchodní vztah mezi firemními subjekty. V rámci oblasti e-business se tato práce blíže zaměřuje na e-commerce a popisuje jednotlivé formy B2B e-commerce jako je EDI, internetové obchody, elektronická tržiště a privátní průmyslové sítě. Diplomová práce se také zabývá popisem a analýzou aktuálního stavu e-commerce ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: B2B; elektronická tržiště; e-commerce; e-shop; elektronický obchod; EDI; e-business
Název práce: E-business in B2B commerce
Autor(ka) práce: Břešťan, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to describe the origin and development of e-business. To map the current development of this industry and focus on the B2B area, ie the business relationship between corporate entities. Within the field of e-business, this work focuses on e-commerce and describes the various forms of B2B e-commerce such as EDI, online stores, electronic marketplaces and private industrial networks. The diploma thesis also deals with the description and analysis of the current state of e-commerce in a selected company.
Klíčová slova: e-business; EDI; e-commerce; B2B; e-shop; electronic commerce; electronic marketplace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2019
Datum podání práce: 12. 8. 2020
Datum obhajoby: 20. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: