Reakce na vybrané britské účetní skandály

Název práce: Reakce na vybrané britské účetní skandály
Autor(ka) práce: Čapoun, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci je analyzováno regulatorní prostředí a auditorský trh ve Spojeném království. Hlavním cílem práce je identifikovat důvody rozsáhlé změny regulátora ve Spojeném království, resp. přerod z FRC na ARGA. Poté jsou ilustrovány a analyzovány slabé stránky regulátora na konkrétních britských účetních skandálech, následně jsou zhodnocena přijatá opatření a popsána doporučení pro české regulatorní orgány. Na dvou případových studiích jsou ilustrovány slabosti FRC jako regulátora a analyzovány klíčové prvky, které vedly k přerodu regulátora v ARGA. Dále jsou analyzovány jednotlivé problémy FRC, klíčové faktory změny a navržených legislativních úprav a pravomocí. Dále jsou popsány možné predikce a potenciální vývoj role nového regulátora. V poslední řadě jsou závěry a hodnocení týkající se FRC a ARGA aplikovány na české dohledové orgány a jsou navržena doporučení pro českého regulátora.
Klíčová slova: Věrný a poctivý obraz; FBU; ARGA; Účetní skandál; Auditní skandál
Název práce: Reactions to Selected British Accounting Scandals
Autor(ka) práce: Čapoun, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis analyses the regulatory environment and the audit market in the United Kingdom. The main goal of this paper is to identify the reasons for a major change in regulator in United Kingdom, respectively transformation from FRC to ARGA. Then, identify the weaknesses of the regulator in specific British accounting scandals are illustrated and analysed, and subsequently the measures taken are evaluated and recommendations for the Czech regulatory authorities are described. The two case studies illustrate the weaknesses of FRC as a regulator and analyse the key elements that led to the rebirth of the regulator in to ARGA. Furthermore, individual FRC problems, key factors of change and proposed legislative adjustments are analysed. The possible predictions and potential development of the role of the new regulator are also described. Lastly, the conclusions and evaluations concerning FRC and ARGA are applied to the Czech supervisory authorities and recommendations for the Czech regulators are proposed.
Klíčová slova: Auditing scandal; FRC; ARGA; Accounting scandal; True and fair view

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2018
Datum podání práce: 11. 9. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: