Zpracovatelský průmysl v USA a Číně – vývoj mezi lety 2000-2019 a dopady obchodní války

Název práce: Zpracovatelský průmysl v USA a Číně – vývoj mezi lety 2000-2019 a dopady obchodní války
Autor(ka) práce: Králík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje vývoj zpracovatelského průmyslu v USA a Číně mezi lety 2000-2019, se zaměřením na vliv obchodní války. V práci je zkoumána měnící se důležitost zpracovatelského průmyslu pro ekonomiku a také změna jeho specializace. Význam pro ekonomiku je měřen pomocí podílu na tvorbě HDP a podílu na celkové zaměstnanosti. Specializace průmyslu je měřena pomocí Balassova indexu projevené komparativní výhody. Výsledky analýzy ukazují, že zatímco v USA, ve sledovaném období 2007-2015, význam zpracovatelského průmyslu celkově klesl a specializace na kapitálově náročnou produkci také mírně klesla, tak význam zpracovatelského průmyslu pro ekonomiku Číny stoupl a klesla i specializace na pracovně náročnou produkci, relativně se tedy zvyšovala specializace na kapitálovou produkci. Přínosem této práce je vytvoření komplexního popisu změn ve zpracovatelském průmyslu obou zkoumaných zemí, jejímž výsledkem je, že Čína postupně dohání Spojené státy americké ve specializaci na kapitálově intenzivní produkci.
Klíčová slova: zpracovatelský průmysl; komparativní výhoda; mezinárodní obchod; obchodní válka; zaměstnanost; výstup
Název práce: Manufacturing in USA and China - evolution between 2000-2019 and impact of a trade war
Autor(ka) práce: Králík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes and analyses evolution of manufacturing in USA and China from 2000 to 2019, with special focus on the effects of trade war. The work examines the changing importance of manufacturing for the economy also it examines the evolution of countries’ specialization in manufacturing. Importance for the economy is determined by its share on country’s GDP and its share on total employment. Manufacturing specialization is measured using Balassa index of revealed comparative advantage. Results show that in USA, during period 2007-2015, the importance of manufacturing for the economy is decreasing and also that manufacturing specialization is no longer growing in capital-intensive production. Conversely in China, during the same period, the importance of manufacturing for the economy is increasing but the manufacturing specialization towards labour-intensive production is decreasing, thus capital-intensive production was relatively growing. This work’s contribution to academic literature is creation of complex description of changes in manufacturing sector of both studied countries. The result of these changes is that China’s manufacturing is catching up to USA’s manufacturing in production of capital-intensive goods.
Klíčová slova: comparative advantage; international trade; trade war ; employment; output; manufacturing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2019
Datum podání práce: 17. 8. 2020
Datum obhajoby: 30. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: