Phillipsova křivka v modelech cílování inflace

Název práce: Phillipsova krivka v modeloch inflačného cielenia
Autor(ka) práce: Kohút, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Phillipsovej krivky, ktorá sa snaží poskytnúť ucelený chronologický prehľad jej vývoja od jej skorších verzií až po jej modernejšiu podobu do začiatku 20. storočia. Veľká pozornosť je venovaná predovšetkým článku od ekonóma A. W. Phillipsa z roku 1958, podľa ktorého krivka nesie svoje meno. Avšak detailnejšie sú spomínané aj články a závery publikované ekonómami ako Richard Lipsey, Paul Samuelson, Roberta Solow, Robert Lucas a ďalších, ktorí mali významný vplyv pri ďalšom vytváraní a formovaní tohto konceptu. V práci sa taktiež rozoberá Phillipsova krivka novej keynesiánskej ekonómie, jej súvislosti a odlišnosti od tradičných koncepcií. V závere práce sú prezentované empirické články zaoberajúce sa Phillipsovou krivkou novej keynesiánskej ekonómie.
Klíčová slova: inflácia; nezamestnanosť; Nová keynesiánska Phillipsova krivka; hybridná Phillipsova krivka; Phillipsova krivka
Název práce: Phillipsova křivka v modelech cílování inflace
Autor(ka) práce: Kohút, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou Phillipsovy křivky, která se snaží poskytnout ucelený chronologický přehled jejího vývoje a to od jejích dřívějších verzí, až po její modernější podobu do počátku 20. století. Velká pozornost je věnována především článku od ekonoma A. W. Phillipse z roku 1958, podle kterého křivka nese své jméno. Nicméně detailněji jsou uvedené články a závěry publikované ekonomy jako Richard Lipsey, Paul Samuelson, Roberta Solow, Robert Lucas a další. Ti měli významný vliv při dalším vytváření a formování tohoto konceptu. V práci se také rozebírá Phillipsova křivka nové Keynesiánské ekonomie, její souvislosti a odlišnosti od tradičních koncepcí. V závěru práce jsou prezentovány empirické články zabývající se Phillipsovou křivkou nové keynesiánské ekonomie.
Klíčová slova: inflace; nezaměstnanost; Phillipsova křivka; Nová keynesiánská Phillipsova křivka; hybridní Phillipsova křivka
Název práce: Phillips curve in inflation targeting models
Autor(ka) práce: Kohút, Igor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kodera, Jan
Oponenti práce: Tran, Van Quang
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of the Phillips curve and it aims to provide a comprehensive chronological overview of its development from its earlier versions to its more modern form until the early 20th century. Great attention is paid especially to the article published by economist A. W. Phillips in 1958, according to which the curve bears its name. However, articles and conclusions published by economists such as Richard Lipsey, Paul Samuelson, Roberta Solow, Robert Lucas and others, who had a significant influence in the further creation and formation of this concept, are also mentioned in more detail. The work also discusses the Phillips curve of the New Keynesian economics, its context and differences from traditional concepts. At the end of the work, empirical articles dealing with the Phillips curve of the New Keynesian economics are presented.
Klíčová slova: Inflation; Unemployment; Phillips curve; New Keynesian Phillips curve; hybrid Phillips curve

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2019
Datum podání práce: 18. 8. 2020
Datum obhajoby: 2. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73214/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: