Komparace vývoje nezaměstnanosti v České a Slovenské republice v letech 2008-2018

Název práce: Komparácia vývoja nezamestnanosti v České a Slovenské republike v rokoch 2008-2018
Autor(ka) práce: Oravec, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa venuje jednému z najdôležitejších makroekonomických ukazovateľov ekonomiky štátu – nezamestnanosti v Českej republike a v Slovenskej republike za obdobie rokov 2008 – 2018. Na základe dostupných údajov z databázy Eurostatu a pomocou vhodne zvolených grafov analyzuje a sleduje vývoj nezamestnanosti z hľadiska rôznych kritérií. Súčasne prostredníctvom komparácie skúma odlišnosti vo vývoji a štruktúre nezamestnanosti na základe vybraných demografických ukazovateľov v obidvoch krajinách. V dôsledku vnútornej previazanosti všetkých makroekonomických ukazovateľov, práca skúma vzťah nezamestnanosti a hrubého domáceho produktu a to overením platnosti Okunovho zákona na štvrťročných dátach pomocou regresného modelu. Vzťah inflácie a nezamestnanosti je overovaný pomocou Phillipsovej krivky. Na základe komparácie z hľadiska miery nezamestnanosti v jednotlivých vzdelanostných, vekových a genderových skupinách boli potvrdené obecné javy ako vyššia miera nezamestnanosti u ľudí s nižším dosiahnutím vzdelaním či najmladšej skúmanej vekovej skupine (15-24 rokov) a taktiež vyšší podiel nezamestnaných žien než mužov.
Klíčová slova: štruktúra nezamestnanosti; trh práce; makroekonomické ukazovatele; nezamestnanosť; miera nezamestnanosti
Název práce: Komparace vývoje nezaměstnanosti v České a Slovenské republice v letech 2008-2018
Autor(ka) práce: Oravec, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se věnuje jednomu z nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů ekonomiky státu - nezaměstnanosti v České republice a ve Slovenské republice za období 2008 - 2018. Na základě dostupných údajů z databáze Eurostatu a pomocí vhodně zvolených grafů analyzuje a sleduje vývoj nezaměstnanosti z hlediska různých kritérií. Současně prostřednictvím komparace zkoumá odlišnosti ve vývoji a struktuře nezaměstnanosti na základě vybraných demografických ukazatelů v obou zemích. V důsledku vnitřní provázanosti všech makroekonomických ukazatelů, práce zkoumá vztah nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu a to ověřením platnosti Okunova zákona na čtvrtletních datech pomocí regresního modelu. Vztah inflace a nezaměstnanosti je ověřován pomocí Phillipsovy křivky. Na základě komparace z hlediska míry nezaměstnanosti v jednotlivých vzdělávacích, věkových a genderových skupinách byly potvrzeny obecné jevy jako vyšší míra nezaměstnanosti u lidí s nižším dosažením vzděláním či nejmladší zkoumané věkové skupině (15-24 let) a také vyšší podíl nezaměstnaných žen než mužů.
Klíčová slova: nezaměstnanost; struktura nezaměstnanosti; míra nezaměstnanosti; trh práce; makroekonomické ukazatele
Název práce: Comparison of the development of unemployment in the Czech and Slovak Republics in the years 2008-2018
Autor(ka) práce: Oravec, Juraj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with one of the most important macroeconomic indicators of the state economy - unemployment in the Czech Republic and the Slovak Republic for the period 2008 - 2018. Based on available data from the Eurostat database and using appropriately selected graphs, analyzes and monitors the development of unemployment in terms of various criteria. At the same time, it compares the differences in the development and structure of unemployment on the basis of selected demographic indicators in both countries through a comparison. Due to the internal interconnectedness of all macroeconomic indicators, the work examines the relationship between unemployment and gross domestic product by verifying the validity of Okun's law on quarterly data using a regression model. The relationship between inflation and unemployment is verified using the Phillips curve. Based on the comparison in terms of unemployment rate in individual educational, age and gender groups, general phenomena were confirmed as a higher unemployment rate in people with lower educational attainment or the youngest examined age group (15-24 years) and also a higher share of unemployed women than men.
Klíčová slova: macroeconomic indicators ; unemployment; unemployment structure; unemployment rate; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2020
Datum podání práce: 18. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73056/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: