Dopad ekonomických sankcí na ruskou ekonomiku a znehodnocení ruského rublu

Název práce: The Impact of Economic Sanctions on the Russian Economy and Russian Ruble Depreciation
Autor(ka) práce: Šarandina, Polina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis investigates the impact of the Western sanctions imposed on Russia in March 2014 as a reaction to the Russian invasion of Ukraine and the illegal annexation of Crimea. The economic sanctions were implemented by the United States, the European Union, and a number of international organizations and countries on the various Russian sectors and individuals. This work focuses on the impact of sanctions on the Russian economy in terms of the annual GDP growth rate, GDP per capita growth rate, exports and imports growth rate, and the exchange rate development. As a result, the Russian Federation have registered economic contraction by 3.7%, a decline in nominal exports by 40.02% and imports by 38.75%, and a fall of the Russian ruble by almost a half. Within the framework of the empirical part, this thesis introduces synthetic control subjects by building a model of an alternative Russia in order to estimate the effect of the impositions of sanctions on the real GDP per capita, and on the annual growth of imports and exports of good in services in the Russian Federation. The effect on the Russian currency is being examined using the difference-in-difference method. The results of the model estimations affirm that the impact of the implementation of sanctions on indicators presenting the economic welfare and the international trade, along with the exchange rate, is significant, even though rather in the short run.
Klíčová slova: Exchange Rates; International Trade; Financial Crisis; Sanctions; Welfare
Název práce: Dopad ekonomických sankcí na ruskou ekonomiku a znehodnocení ruského rublu
Autor(ka) práce: Šarandina, Polina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá dopad západních sankcí uvalených na Rusko v březnu 2014 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a protiprávní anexi Krymu. Ekonomické sankce byly zavedeny Spojenými státy, Evropskou unií a řadou mezinárodních organizací a zemí na různá odvětví a jednotlivce v Rusku. Tato práce se zaměřuje na dopad sankcí na ruskou ekonomiku z hlediska ročního růstu HDP, růstu HDP na obyvatele, exportu a importu a vývoje směnného kurzu. Ruská federace tak zaznamenala hospodářský pokles o 3,7 %, pokles nominálního exportu o 40,02 % a importu o 38,75 % a pokles ruského rublu téměř o polovinu. V rámci empirické části tato práce představuje syntetické kontrolní subjekty vytvořením modelu alternativního Ruska za účelem odhadu dopadu uvalení sankcí na reálný HDP na obyvatele a na meziroční tempo růstu dovozu a vývozu zboží a služeb do a z Ruské federace. Účinek na ruskou měnu je zkoumán pomocí metody rozdílu v rozdílech. Výsledky modelových odhadů potvrzují, že dopad uplatňování sankcí na směnný kurz a ukazatele představující ekonomický blahobyt a mezinárodní obchod je významný, i když působí spíše v krátkém období.
Klíčová slova: Mezinárodní obchod; Směnné kurzy; Finanční krize; Sankce; Blahobyt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2020
Datum podání práce: 18. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: