Financování obcí v ČR při výkonu přenesené působnosti: Návrh výkonového financování vybraných činností sociální agendy v letech 2010-2018

Název práce: Financování obcí v ČR při výkonu přenesené působnosti: Návrh výkonového financování vybraných činností sociální agendy v letech 2010-2018
Autor(ka) práce: Urbanová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Vondrovic, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá financováním sociální agendy, kterou obce vykonávají v přenesené působnosti, a možnosti uplatnění výkonového modelu financování pro tyto činnosti. Cílem práce je ověřit následující hypotézu: Aplikace výkonového modelu financování je vhodná pro financování činností spadajících pod sociální agendu, kterou obce v přenesené působnosti vykonávají. Významnou část této agendy tvoří agenda sociální práce, jejíž financování je analyzováno v rámci praktické části. Současný systém financování sociální práce na obcích, který je od roku 2015 založen na financování prostřednictvím dotace, se vyznačuje pěti hlavními nedostatky, kterými jsou nesystémový charakter, administrativní náročnost, nízká a nejasná míra krytí, časté a nepředvídatelné změny v konstrukci dotace a existence a zvyšující se role institutu dofinancování. Všechny tyto nedostatky lze redukovat pomocí navrženého nového modelu financování. Stanovena hypotéza je ověřena částečně – navržený model není čistě výkonový, ale využívá prvky výkonového financování.
Klíčová slova: sociální práce; přenesená působnost; financování municipalit; státní rozpočet
Název práce: Financing of delegated competences of municipalities in the Czech republic: Proposal of a performance model for financing selected activities performed within the social agenda in 2010-2018
Autor(ka) práce: Urbanová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Vondrovic, Robert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis concerns with the issue of financing of the social agenda, which the municipalities perform in the delegated competence, and the possibilities of applying the performance model of financing for these activities. The main aim of the thesis is to verify the following hypothesis: The application of the performance model of financing is suitable for financing activities performed within the social agenda, which the municipalities in the delegated competence perform. An important part of this agenda is the social work agenda, the financing of which is analyzed in the practical part of the thesis. Since 2015 the social work in municipalities has been financed mainly by a government subsidy. The current financing system is characterized by five main shortcomings: a non-systemic character of the subsidy, high administrative burden, low and unclear coverage of real cost, frequent and unpredictable changes in subsidy structure and the increasing role of the institute of so called co-financing. All these shortcomings can be reduced with the new proposed model of financing. The established hypothesis is verified only partially- the proposed model is not purely based on performance, but uses elements of performance financing.
Klíčová slova: delegated competences of local governments; financing of municipalities; state budget; social work

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2019
Datum podání práce: 18. 8. 2020
Datum obhajoby: 30. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71810/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: