Vliv intradenní volatity na ocenění opcí

Název práce: Impact of intraday volatility on option pricing
Autor(ka) práce: Tomek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis provides an overview of existing theory of both introductory and more advanced volatility modelling and option pricing topics. GARCH model with various extensions and stochastic volatility models under Bayesian inference are dealt with in greater detail, spline extension for intraday volatility periodicity modelling in GARCH framework is suggested. The theory is exploited to estimate eleven different volatility model specifications for Euro Stoxx 50 index, two best performing models are selected. These models are used in Monte Carlo simulations for valuation of options on Euro Stoxx 50 index under the assumption of stochastic volatility. Impact of intraday volatility on theoretical option values is studied and isolated.
Klíčová slova: Option pricing; Intraday volatility; GARCH; Stochastic volatility models; Bayesian inference; Monte Carlo simulation
Název práce: Vliv intradenní volatity na ocenění opcí
Autor(ka) práce: Tomek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce podává přehled jak základní, tak pokročilejší existující teorie týkající se modelování volatility a oceňování opcí. Podrobněji je popsán model GARCH spolu s různými rozšířeními a modely stochastické volatility odhadované Bayesovskými metodami, je navrženo rozšíření GARCH modelu o spline funkci pro lepší zachycení intradenní sezónnosti volatility. S využitím popsané teorie je odhadnuto celkem jedenáct modelů volatility s různou specifikací pro index Euro Stoxx 50, z těchto jsou vybrány dva nejlepší modely. Tyto dva modely jsou poté použity pro Monte Carlo simulace za účelem ocenění opcí na index Euro Stoxx 50 za předpokladu nekonstantní volatility. Je zkoumán a izolován vliv intradenní volatility na teoretické ocenění opcí.
Klíčová slova: Oceňování opcí; Bayesovské odhady; Monte Carlo simulace; Intradenní volatilita; GARCH; Modely stochastické volatility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2019
Datum podání práce: 21. 8. 2020
Datum obhajoby: 9. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71408/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: