Průmysl 4.0 - Aditivní výroba v České republice

Název práce: Průmysl 4.0 - Aditivní výroba v České republice
Autor(ka) práce: Běhal, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá a popisuje aditivní výrobu. Cílem je analýza jejího postavení v momentálním prostředí českého trhu a její srovnání s konvenční technologií vstřikování plastů. Analýza probíhá v případové studii o tisku ochranných pomůcek v době pandemie koronaviru COVID-19, pomocí hloubkového rozhovoru vedeného s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a společností Vytisknu.com. V závěru jsou formulovány výsledky šetření o aktuálním stavu aditivní výroby v České republice na příkladu tisku ochranných pomůcek.
Klíčová slova: aditivní výroba; průmysl; tiskárna; pomůcka; 3D Tisk
Název práce: Industry 4.0 - Additive manufacturing in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Běhal, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Oponenti práce: Martínez, Felipe
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis examines and describes additive production. The aim is to analyze its position in the current environment of the Czech market and compare it with conventional technology. The analysis was performed in a case study on the printing of protective equipment during the coronavirus pandemic COVID-19, using an in-depth interview conducted with the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics and Vytisknu.com. In the end, the results of the survey on the current state of additive production in the Czech Republic are formulated on the example of printing protective equipment.
Klíčová slova: 3D Printing; additive manufacturing; industry; printer; tool

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2020
Datum obhajoby: 16. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73833/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: