Projekt kvalifikační práce: Smart Cities

Název práce: Projekt kvalifikační práce: Smart Cities
Autor(ka) práce: Mandovec, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Alina, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je problematika konceptu smart cities. Hlavním cílem je zmapování současné situace smart prvků v Praze spojených s jejich dalším rozvojem. Předmětem teoretické části je vymezení konceptu smart cities za využití deskriptivní metody spojené s navázáním na již uskutečněné projekty v evropských velkoměstech a posléze v hlavním městě Praze. Analýza probíhala na základě provedených rozhovorů s osobami podílejícími se na vytváření konceptu smart cities. Viditelné problémy představují zejména nevyužití stávajících struktur ve městě, nedostatek reálných dat pro správné rozhodování, nízká realizace projektů, nezainteresovanost soukromých subjektů a politické ambice. Přínosem této práce je poukázat na skutečnosti omezující potenciál města v jeho současném rozvoji.
Klíčová slova: Operátor ICT; IPR; Smart Cities; strategie; rozvoj
Název práce: Smart Cities
Autor(ka) práce: Mandovec, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Alina, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is the issue of the concept of smart cities. The main aim is to map the current situation of smart elements in Prague related to their further development. The theoretical part defines the concept of smart cities using a descriptive method connected with implemented projects in European cities and also in the capital city of Czech Republic. The performed analysis was carried out on the basis of interviews with people involved in creating the smart city concept. Visible problems are mainly non-use of existing structures in the city, lack of real data for correct decision-making, low project implementation, lack of involvement of private entities and political ambitions. The contribution of this work is to point out the facts limiting the potential of the city in its current development.
Klíčová slova: Smart Cities; IPR; Operator ICT; development; strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: