Franchisové příležitosti zahraniční rodinné firmy na českém trhu

Název práce: Franchisové příležitosti zahraniční rodinné firmy na českém trhu
Autor(ka) práce: Zhuravleva, Iana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce Franchisové příležitosti zahraniční rodinné firmy na českém trhu je vypracování podkladu pro rozhodování o rozšíření zahraničního rodinného podniku, konkrétně založením franchisy. Důležitým je zodpovězení otázky, zda v současnosti existují dostatečně atraktivní příležitosti pro založení zahraniční franchisy vybraného ruského rodinného podniku v České republice. Teoretická část je zaměřena na definování specifik rodinného podnikání, zkoumání problematiky rozšíření rodinného podniku a prohloubení pojmu rodinnosti v kontextu franchisy. Analytická část práce se zabývá vymezením charakteristik vybraného ruského rodinného podniku z hlediska činnosti podniku a také z pohledu vlivu rodiny na business. Velkou části je výzkum příležitostí franchisy vybraného rodinného podniku na českém trhu. K naplnění cílů práce je použitá řada analýz, jejichž výsledky jsou sumarizované na závěr analytické části práce.
Klíčová slova: rodinné podnikání; rodinnost; zahraniční franchisa rodinného podniku
Název práce: Franchise Opportunity of a Foreign Family Firm on the Czech Market
Autor(ka) práce: Zhuravleva, Iana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurek, Martin
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis Franchise Opportunity of a Foreign Family Firm on the Czech Market is to develop a basis for deciding on the expansion of a foreign family business, specifically by establishing a franchise. Important task is to answer the question of whether there are currently sufficiently attractive opportunities for the establishment of a foreign franchise of a selected Russian family business in the Czech Republic. The theoretical part is focused on defining the specifics of family business, examining the issue of expanding family business and deepening the concept of family in the context of the franchise. The analytical part of the thesis deals with the definition of the characteristics of the selected Russian family firm in terms of business activities and in terms of the family's influence on business. A large part is the research of the franchise opportunities of a selected family business on the Czech market. A number of analyzes are used to fulfill the objectives of the thesis, the results of which are summarized at the end of the analytical part of the thesis.
Klíčová slova: family business; family; foreign franchise of a family firm

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70675/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: