Analýza a návrh na zlepšení práce s běžeckými komunitami v ČR

Název práce: Analýza a návrh na zlepšení práce s běžeckými komunitami v ČR
Autor(ka) práce: Havlena, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Horák, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem běžeckých komunit a zaměřuje se na analýzu a návrh na zlepšení práce s běžečkou komunitou adidas Runners v Praze. V současné době se firmy snaží najít nové způsoby, jak komunikovat se svými zákazníky, jednou z forem pro sportovní firmy je i běžecká komunity, která vytváří pocit sounáležitosti a buduje tak vztah se značkou. Cílem práce je analyzovat běžeckou komunitu a odpovědět na centrální výzkumnou otázku ak může firma adidas zlepšit svou práci se zákazníky a zvýšit své prodeje? Práce je rozdělena do teoretické části, kde autor vysvětluje pojmy potřebné k pochopení problematiky se zaměřením na online komunikaci, představuje firmu adidas a adidas Runners komunitu. Druhá část práce je praktická část obsahující metodologii a postup vlastního výzkumu a samotné vyhodnocení výzkumu. Následuje i hlavní přínos práce, kterým je analýza a návrhy na zlepšení komunikace firmy s běžeckou komunitou. V závěru autor shrnuje klíčové poznatky výzkumu a odpovídá na centrální výzkumnou otázku.
Klíčová slova: spotřebitel; marketingová komunikace; vnímání značky; běžecká komunita; adidas Runners
Název práce: Analysis and suggestions to improve work with running community
Autor(ka) práce: Havlena, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potluka, Oto
Oponenti práce: Horák, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of running communities and focuses on analysis and design to improve work with runners by the adidas Runners community in Prague. Currently, companies are trying to find new ways to communicate with their customers, one of the forms for sports companies is also the running community, which creates a sense of belonging and thus builds a relationship with the brand. The aim of the thesis is to analyze the running community and answer the central research question, how can adidas improve its work with customers and increase its sales? The thesis is divided into a theoretical part, where the author explains the concepts needed to understand the issues with a focus on online communication, presents the company adidas and adidas Runners community. The second part of the thesis is a practical part containing the methodology and procedure of own research and the actual evaluation of the research. This is followed by the main contribution of the work, which is analysis and proposals to improve the company's communication with running communitiy. In conclusion, the author summarizes the key findings of the research and answers the central research question.
Klíčová slova: marketing communication; bran perception; tunning community; adidas Running; consumer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2019
Datum podání práce: 25. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70237/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: