Ocenění společnosti PetCenter CZ s.r.o

Název práce: Ocenění společnosti PetCenter CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Uváčik, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provést tržní ocenění společnosti PetCenter CZ, s.r.o. metodou diskontovaných peněžních toků, z pohledu subjektu, který má přístup k interním informacím společnosti, za účelem odkupu 100% akcií společnosti. Společnost se zabývá prodejem chovatelských potřeb a živých zvířat v České Republice a na Slovensku. Teoretická část obsahuje kompletní informace o procesu, metodách a přístupech k ocenění společnosti, které byly získány z odborné literatury. Praktická část je poté zaměřená na aplikaci teoretických poznatků na společnost PetCenter CZ, s.r.o.
Klíčová slova: DCF; Finanční analýza; Oceňování
Název práce: Valuation of the company PetCenter CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Uváčik, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goal of this Master´s Thesis is to perform a market valuation of the company PetCenter CZ, s.r.o., using the method of discounted cash flow in order to purchase 100% of shares of the target company. The company sells pet care supplies and live pets in the Czech Republic and Slovakia. Theoretical part of the theses consists from information about process, methods and approaches to valuation. Practical part of the thesis is then focused on the application of this theoretical knowledge to the target company PetCenter CZ, s.r.o.
Klíčová slova: Valuation ; Financial analysis; DCF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: