Analýza současné situace korupčního chování z pohledu soukromých firem v České republice a její srovnání se Slovenskou republikou

Název práce: Analýza súčasnej situácie korupčného správania z pohľadu súkromných firiem v Českej republike a jej porovnanie so Slovenskou republikou
Autor(ka) práce: Glashütner, Marián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje problematiku korupcie a jej vnímaniu a reálnym skúsenostiam v súkromnom sektore Českej a Slovenskej republiky. Práca je členená na tri časti: prvá časť predstavuje teoretický pohľad na tému a vymedzuje samotnú teóriu korupcie, typy korupcie, príčiny a dôsledky korupcie, formy merania korupcie a protikorupčné organizácie. Druhá čast práce sa venuje popisuje použitej metodiky v práci, formuláciu výzkumných hypotéz, spôsob zberu dát a štatistickú metódu na testovanie hypotéz. Tretia časť je praktická, jej predmetom je na základe vyzbieraných dát a s pomocou chí-kvadrát analytického nástroja zmapovať súčasnú vnímanú situácie korupčného správania a reálne skúsenosti s korupciou v súkromnom sektore Českej a Slovenskej republiky. Cieľom chí-kvadrát testovania je zistiť odpoveď na hlavný výzkumný problém – či úroveň vnímanej a reálnej korupcie v súkromnom sektore Slovenskej republiky v roku 2019 je významne odlišná od úrovne vnímanej a reálnej korupcie v súkromnom sektore v Českej republike.
Klíčová slova: podplácanie; úplatok; korupcia; korupčné správanie; protihodnota
Název práce: Analýza současné situace korupčního chování z pohledu soukromých firem v České republice a její srovnání se Slovenskou republikou
Autor(ka) práce: Glashütner, Marián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematiku korupce a její vnímání a reálným zkušenostem v soukromém sektoru České a Slovenské republiky. Práce je členěna na tři části: první část představuje teoretický pohled na téma a vymezuje samotnou teorii korupce, typy korupce, příčiny a důsledky korupce, formy měření korupce a protikorupční organizace. Druhá část práce se věnuje popisuje použité metodiky v práci, formulaci výzkumných hypotéz, způsob sběru dat a statistickou metodu na testování hypotéz. Třetí část je praktická, jejím předmětem je na základě shromážděných dat a s pomocí chí-kvadrát analytického nástroje zmapovat současnou vnímanou situaci korupčního chování a reálné zkušenosti s korupcí v soukromém sektoru České a Slovenské republiky. Cílem chí-kvadrát testování je zjistit odpověď na hlavní výzkumný problém - ať úroveň vnímané a reálné korupce v soukromém sektoru České republiky v roce 2019 je významně odlišná od úrovně vnímané a reálné korupce v soukromém sektoru v České republice.
Klíčová slova: Korupce; korupční chování; protihodnota; podplácení; úplatek
Název práce: Current situation in private sector of Czech and Slovak Republic in the context of corruption
Autor(ka) práce: Glashütner, Marián
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Džbánková, Zuzana
Oponenti práce: Sirůček, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of corruption and its perception and real experiences in the private sector of the Czech and Slovak Republics in 2019. The work is divided into three parts: the first part presents a theoretical view of the topic and defines the theory of corruption, types of corruption, causes and consequences of corruption, forms of measuring corruption and anti-corruption organizations. The second part of the thesis describes the methodology used in the work, the formulation of research hypotheses, the method of data collection and the statistical method for testing hypotheses. The third part is practical, its subject is based on the collected data and with the help of a chi-square analytical tool to map the current perceived situation of corrupt behavior and real experiences with corruption in the private sector of the Czech and Slovak Republics. The aim of chi-square testing is to find out the answer to the main research problem - whether the level of perceived and real corruption in the private sector of the Slovak Republic in 2019 is significantly different from the level of perceived and real corruption in the private sector in the Czech Republic.
Klíčová slova: bribery; bribe; value; corrupt behaviour; corruption

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2020
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: