Zkoumání vnímaného dopadu kulturních rozdílů na etické chování zahraniční manažerů a jejich českých týmových členů

Název práce: Exploring the perceived impact of cultural differences on ethical behavior of expatriate managers and their Czech team members
Autor(ka) práce: Grishaeva, Elina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David Anthony
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The diploma thesis focused on individual experiences of expatriate Russian managers and their Czech subordinates with regards to their perception of ethical and unethical behavior and the influence of the cultures on the perception. In order to fulfill the goal of the research, the qualitative research methodology was selected to discover what is perceived effect of cultural differences between Russian managers and Czech subordinates with regards to ethical behavior and obtain in-depth understanding on the topic. It was revealed that national culture is perceived as auxiliary factor influencing behavior in the context of work as well as perception of ethics. Nevertheless, as the main factor highlighted by the participants of the research – personality – is highly interconnected with the background, which is contingent upon national culture, it shall remain as focus area for the consequent researches. In addition to that, it was found out that perception and judgement of ethical component of behavior is highly contingent upon perspective and attitude towards consequences, and the parties affected by the consequences.
Klíčová slova: National culture; Organizational culture; unethical behavior; perception
Název práce: Zkoumání vnímaného dopadu kulturních rozdílů na etické chování zahraniční manažerů a jejich českých týmových členů
Autor(ka) práce: Grishaeva, Elina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David Anthony
Oponenti práce: Vrbová, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřila na individuální zkušenosti ruských manažerů a jejich českých podřízených s ohledem na jejich vnímání etického a neetického chování a vliv kultur na vnímání. Za účelem splnění cíle výzkumu, kvalitativní metodologie výzkumu byl vybrán, aby zjistit, co je vnímáno vliv kulturních rozdílů mezi ruskými manažery a české podřízených s ohledem na etické chování a získat hluboké porozumění na toto téma. Bylo zjištěno, že národní kultura je vnímána jako pomocný faktor ovlivňující chování v kontextu práce i vnímání etiky. Nicméně, jako hlavní faktor zvýrazněna tím, že účastníci výzkumu – osobnost – je vysoce propojené s pozadím, které je závislé na národní kultury, musí zůstat jako prioritní oblast pro následné výzkumy. Kromě toho bylo zjištěno, že vnímání a úsudek etické složky chování je vysoce podmíněn perspektivou a postojem k důsledkům a stranami postiženými důsledky.
Klíčová slova: National culture; Organizational culture; unethical behavior; perception

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2020
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 17. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72352/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: