Manuální a dělnické profese: motivace, preference a rozdíly generací

Název práce: Manuální a dělnické profese: motivace, preference a rozdíly generací
Autor(ka) práce: Dohnalová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá pracovní motivací, spokojeností, preferencemi a generačnímirozdíly manuálně pracujících zaměstnanců sekundárního, průmyslového sektou. V českémprostředí dosud nebylo provedeno mnoho empirických studií, které by se zaměřily právě namanuálně pracující zaměstnance. Hlavním cílem je zjistit co zaměstnance v práci nejvícemotivuje, co určuje jejich spokojenost a jaké jsou jejich hlavní motivační faktory. Vedlejšímcílem je zjistit, jak tito zaměstnanci vnímají generační rozdíly ve způsobu práce a motivace.V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky z výzkumů o motivaci a spokojenostipři práci a generační rozdíly ve způsobu práce a motivace. V praktické části výzkum probíhalpomocí polostrukturovaných rozhovorů na deseti respondentech vybrané firmy. Pět z nich byloprofesně starších a pět profesně mladších. Doslovné přepisy rozhovorů byly následně kódovanépomocí programu MAXQDA a vyhodnocené v rámci čtyř vzniklých témat: ekonomickéfaktory, vztahy na pracovišti, klidná a pohodová atmosféra a vnitřní motivace.
Klíčová slova: Spokojenost; Manuální pracovníci; Pracovní motivace
Název práce: Manual and workman professions: motivation, preferences, and generational differences
Autor(ka) práce: Dohnalová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čada, Karel
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with work motivation, satisfaction, preferences, and generationaldifferences of manual workers. The study was confined to the manufacturing industry. Thereare not many empirical studies of manual workers and their work motivation in the CzechRepublic and a few international papers deal with manual manufacturer workers. The mainobjective is to find out how manual workers are satisfied with their job and what the mainmotivational factors are for them. The minor objective is to find out how the workers perceivegenerational differences at the workplace. These topics were researched through qualitative semistructured interviews from a sample of ten manual workers of the selected company. Five of themare senior and five of them are junior workers. The literal transcriptions were coded in a MAXQDAprogram and were evaluated within these foursummary topics: financial factors, work relationships,no-stress work environment and intrinsic motivation.
Klíčová slova: Satisfaction at work; Work motivation; Manual workers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70866/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: