Employer branding konkrétní společnosti a jeho vliv na studenty a absolventy vysokých škol

Název práce: Employer branding konkrétní společnosti a jeho vliv na studenty a absolventy vysokých škol
Autor(ka) práce: Křižanová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu budování značky zaměstnavatele ve společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Cílem teoretické části práce je shrnout a jasně vymezit teoretický rámec problematiky budování značky zaměstnavatele na základě zahraniční i české odborné literatury a elektronických zdrojů, zejména pak odborných článků. Praktická část je zaměřena na analýzu budování značky zaměstnavatele vkonkrétní, výše jmenované společnosti. Hlavním cílem práce je navržení nových opatření, která pomohou zlepšit vnímání značky zaměstnavatele a zvýšit tak konkurenceschopnost společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko na trhu práce. Dílčími cíli je pak analýza stávajících postupů a opatření, které společnost využívá pro budování značky zaměstnavatele a jejich vliv na studenty a absolventy vysokých škol. Závěrem práce bude tedy vyhodnocení problematiky, popsání identifikovaných příležitostí a doporučení možných kroků ke zlepšení.
Klíčová slova: Employer Brand; Employee Value Proposition; Employer Branding; HR Marketing
Název práce: Employer Branding and its influence on university students
Autor(ka) práce: Křižanová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis is focused on employer branding in the company Coca-Cola HBC Czech and Slovakia. The aim of the theoretical part is to summarize and clearly define theoretical Framework of the issue, the main concepts and approaches concerning the employer branding on the basis of foreign and Czech scientific literature and telectornic sources, especially scientific articles. The practical part is focused on the analysis of building the employer brand in a above-mentioned company. The main aim of the thesis is to propose new steps that will help improve the perception of the employer brand and increase the competitiveness of Coca- Cola HBC Czech Republic and Slovakia in the labor market. The partial goals are the analysis of existing procedures and steps that the company uses to build the employer brand and their impact on students and university graduates. The conclusion of the work will be the evaluation of the issue, description of the identified opportunities and suggestion of further steps for improvement.
Klíčová slova: Employer Branding; Employer Brand; Employee Value Proposition; HR Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 7. 2018
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66388/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: