Dopad reklamy na cenovou elasticitu

Název práce: The impact of advertising on price elasticity
Autor(ka) práce: Naghiyev, Farid
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis research was conducted to analyse the impact of advertising on the price elasticity and how it changes the consumer price sensitivity. The aim of thesis is to prove that with an increase in price, advertising can affect the quantity demanded to increase, thus disapproving the general economic argument. The theoretical part of research includes the connection between advertising and price elasticity and how advertising affects it. Moreover, there is illustrated the variable of price elasticity and how consumer behaviour and sensitivity is affected after advertising effect. Marketing and advertising approaches are used to observe the consumer purchasing behaviour and how it changes due to quality, price and brand loyalty factors. The practical part is conducted with primary and secondary research methods wherein is conducted an online survey that gather data from respondent and generate them into numerical analysis in order to make comparisons and then, make mathematical and statistical calculations using cross-tabulation method to make finding and results clearer.
Klíčová slova: advertising; price elasticity; consumer behaviour; brand ; marketing
Název práce: Dopad reklamy na cenovou elasticitu
Autor(ka) práce: Naghiyev, Farid
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Čermáková, Klára
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Výzkum disertační práce byl proveden s cílem analyzovat dopad reklamy na cenovou elasticitu a to, jak mění citlivost spotřebitelských cen. Cílem diplomové práce je prokázat, že se zvýšením ceny může reklama ovlivnit množství, které je třeba zvýšit, a vyvrátit tak obecný ekonomický argument. Teoretická část výzkumu zahrnuje souvislost mezi reklamou a cenovou elasticitou a to, jak ji reklama ovlivňuje. Dále je znázorněna proměnná cenové pružnosti a vliv chování spotřebitelů a citlivosti po reklamním efektu. Marketingové a reklamní přístupy se používají k pozorování chování spotřebitelů při nákupu a toho, jak se mění v důsledku faktorů kvality, ceny a věrnosti značce. Praktická část je prováděna metodami primárního a sekundárního výzkumu, kde je prováděn online průzkum, který shromažďuje data od respondentů a generuje je do numerické analýzy za účelem srovnání a poté provede matematické a statistické výpočty pomocí metody křížové tabulky k nalezení nálezu a výsledky jasnější.
Klíčová slova: spotřebitelské chování; reklama; cenová elasticita; marketing; značka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2020
Datum podání práce: 9. 2. 2021
Datum obhajoby: 9. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73840/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: