Analýza výročních zpráv vybraných podniků v ČR a SR

Název práce: Analýza výročních zpráv vybraných podniků v ČR a SR
Autor(ka) práce: Olejňáková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu výročních zpráv vybraných podniků ve dvou zemích, a to v České republice a na Slovensku, včetně jejich srovnání. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. Teoretická se zabývá tématem výroční zprávy, které účetní jednotky mají povinnost ji sestavit podle české a slovenské legislativy, co má obsahovat, jaká má být její struktura a účel, a pro jaké uživatele je určena. Praktická část představuje analýzu výročních zpráv vybraných podniků, které jsou dále členěny podle kategorií účetních jednotek. Analyzované informace jsou pak porovnány v souhrnných tabulkách, které pomáhají vyvozovat závěry. Nakonec jsou zdůrazněny největší rozdíly v obou zemích.
Klíčová slova: výroční zpráva; účetní závěrka; zpráva auditora; kategorie účetních jednotek
Název práce: Analysis of annual reports of selected companies in Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Olejňáková, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to perform an analysis of annual reports of selected companies in two countries, Czech Republic and Slovakia, including their comparison. The thesis is divided into two main parts. The theoretical one deals with the topic of an annual report, which entities are obliged to compile it in accordance with the legislation (Czech and Slovak), what it should contain, what the structure should be and what the purpose is, and for which users it is intended. The practical part presents an analysis of annual reports of selected companies, which are further subdivided into categories of accounting entities. The analyzed information is then compared in summary tables, which help to draw conclusions. Eventually, the biggest differences in both countries are highlighted.
Klíčová slova: categories of accounting entities; annual report; financial statements; auditor's report

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2020
Datum podání práce: 2. 9. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73055/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: