Event marketingová strategie ve vybrané společnosti

Název práce: Event marketingová strategie ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Novák, Robert
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh optimalizace event marketingové strategie ve vybrané společnosti XY, která působí v oblasti SaaS společností. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je na základě odborné literatury poskytnutý ucelený obraz celého event marketingu. V praktické části práce se popisuje samotná společnost, analyzuje se stávající event marketingová strategie, konkurence na trhu a přístupy tvorby event marketingu. Analýzy strategie event marketingu, konkurence na trhu a tvorba event marketingové strategie budou provedeny na základě poskytnutí interní dokumentace společnosti, rozhovorů s pracovníkem event marketingového oddělení společnosti, s experty z event marketingu a sekundárních zdrojů. Dále následuje identifikace silných a slabých stránek a následně navržení možné optimalizace. Optimalizace event marketingové strategie vybrané společnosti je navržena na základě porovnání zjištěných informací s teoretickými poznatky této práce.
Klíčová slova: Strategie event marketingu; komunikační mix; proces tvorby event marketingu
Název práce: Event marketing strategy in a selected company
Autor(ka) práce: Novák, Robert
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to propose the optimization of event marketing strategy in a selected company XY, which operates in the field of SaaS companies. The work consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, a comprehensive picture of the entire event marketing is provided on the basis of professional literature. The practical part of the thesis describes the company itself, analyzes the current event marketing strategy, market competition and approaches to creating event marketing. Analyzes of the event marketing strategy, market competition and the creation of the event marketing strategy will be performed on the basis of providing the company's internal documentation, interviews with an employee of the company's event marketing department, experts from event marketing and secondary sources. Then follows the identification of strengths and weaknesses and then suggest possible optimization. The optimization of the event marketing strategy of the selected company is designed on the basis of a comparison of the obtained information with the theoretical findings of this work.
Klíčová slova: Event marketing strategy; communication mix; event marketing creation process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2019
Datum podání práce: 3. 9. 2020
Datum obhajoby: 13. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: