Aplikace IFRS na vybraný zemědělský podnik

Název práce: Aplikace IFRS na vybraný zemědělský podnik
Autor(ka) práce: Kmoch, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je posoudit aplikovatelnost IFRS na vybraný zemědělský podnik, který účtuje podle české legislativy. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje specifika zemědělské činnosti, českou legislativu ve vztahu k zemědělství, oceňování a účtování v živočišné a rostlinné výrobě, dotace a vykazování a oceňování dle IAS 41 - Zemědělství a IFRS 13 – Oceňování ve fair value. V praktické části je provedena aplikace mezinárodních účetních standardů na živočišnou a rostlinnou výrobu vybraného zemědělského podniku.
Klíčová slova: účetnictví v zemědělství; Mezinárodní účetní standardy; živočišná výroba; rostlinná výroba; biologická aktiva; reálná hodnota
Název práce: Application of IFRS to a selected agricultural enterprise
Autor(ka) práce: Kmoch, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Svoboda, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis aims to assess the applicability of IFRS to a selected agricultural enterprise, which accounts according to Czech legislation. The diploma thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains the specifics of agricultural activities and Czech legislation, valuation and accounting in animal and plant production, subsidies and reporting and valuation according to IAS 41 - Agriculture and IFRS 13 - fair value valuation. In the practical part, the application of international accounting standards for animal and plant production of a selected agricultural enterprise is done.
Klíčová slova: agricultural accounting; International accounting standards; animal production; crop production; biological assets; fair value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2019
Datum podání práce: 5. 9. 2020
Datum obhajoby: 16. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70918/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: