Oceňování zvířat v zoologických zahradách

Název práce: Oceňování zvířat v zoologických zahradách
Autor(ka) práce: Kuličková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Dvořáková, Dana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku oceňování zvířat a jejich účtování v zoologických zahradách v České republice, a to nejen na základě českých účetních předpisů, ale i na základě Mezinárodních účetních standardů. V rámci práce se představuje zoologická zahrada jako instituce, následně jsou uvedeny základní informace o příspěvkových organizacích, jejich vzniku, hospodaření a financování. Na závěr byly popsány metody oceňování a účtování zvířat ve dvou zoologických zahradách, a to Zoologická zahrada Praha a Zoologická a botanická zahrada Plzeň.
Klíčová slova: zoologická zahrada; oceňování; příspěvková organizace
Název práce: Valuation of animals in the zoo
Autor(ka) práce: Kuličková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Dvořáková, Dana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the issue of valuation and accounting of the animals in zoos in the Czech republic, both by Czech legislation and international financial reporting standards. Within the thesis, the zoos are introduced as an institution, followed by basic information about contributory organizations, their origin management and financing. At the end the methods of valuation and accounting of animals in two zoos were described, namely the Prague zoo and the Pilsen zoological and botanical garden.
Klíčová slova: zoo; valuation; contributory organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2019
Datum podání práce: 14. 9. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: