Možnost zajištění obchodních společností proti měnovému riziku a jejich dopad do účetních výkazů

Název práce: Možnost zajištění obchodních společností proti měnovému riziku a jejich dopad do účetních výkazů
Autor(ka) práce: Orlovskij, Alexandr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Buus, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na nástroje, pomocí kterých mohou společnosti omezovat měnové riziko. Práce je rozdělena do dvou částí - metodická a aplikační. První, teoretická část diplomové práce popisuje finanční riziko, jehož součástí je i riziko měnové. Dále specifikuje způsoby, jak toto riziko lze efektivně eliminovat. Tato část rovněž zahrnuje vymezení relevantní právní legislativy v oblasti derivátů.Aplikační část práce zkoumá modelovou situaci aplikace zajišťovacího účetnictví v praxi. Obsahuje analýzu vývoje trhu s kancelářskými prostory v Praze, stručné představení analyzované společnosti, návrh povinné zajišťovací dokumentace a nakonec, analýzu účetního dopadu zajišťovacího účetnictví na finanční situaci modelové společnosti.
Klíčová slova: zajišťovací účetnictví; zajišťovací deriváty; měnové riziko; poměrové ukazatele; finanční analýza
Název práce: The possibility of companies currency risk hedging and their impact on financial statements
Autor(ka) práce: Orlovskij, Alexandr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Petr
Oponenti práce: Buus, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on tools, that can be used to reduce companies exposure against currency risk. The diploma thesis is divided into two parts – methodical and applicational. The first, metodical part describes financial risk, which also incluedes currency risk. Futhermore this section includes the definition of relevant legislation in the field of derivatives. This section also includes major legislative definitions related to derivatives area.The applicational part of the thesis examines model situation regarding to application of hedge accounting in practice. It contains an analysis of the development of the office space market in Prague, a brief intriduction of the analyzed company, a proposal for mandatory hedging documentation and finally, an impact analysis of hedge accounting aplication on financial situation of the model company.
Klíčová slova: derivative hedging instruments; hedge accounting; currency risk; financial analysis; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2020
Datum podání práce: 8. 9. 2020
Datum obhajoby: 17. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: