Strategická analýza společnosti BAŤA, akciová společnost

Název práce: Strategická analýza společnosti BAŤA, akciová společnost
Autor(ka) práce: Bouzková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti BAŤA, akciová společnost. Je standardně rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část nejprve vymezuje základní pojmy, jako jsou strategie, mise, vize a další. Dále se soustředí na definování jednotlivých prvků strategické analýzy, což slouží jako podklad pro část praktickou. Praktická část začíná analýzou okolí podniku, přičemž hlavním prvkem analýzy makrookolí je PESTEL. V následné analýze mikrookolí dominuje Porterova analýza pěti sil, kterou doprovází analýza odvětví a konkurence. V rámci analýzy vnitřních zdrojů je vypracována VRIO analýza a finanční analýza. Jako syntéza slouží SWOT analýza, shrnující veškeré provedené analýzy. Cílem práce je navrhnout strategická doporučení společnosti BAŤA, akciová společnost.
Klíčová slova: Strategická analýza; Baťa; obuv; Porterův model pěti sil; VRIO; SWOT
Název práce: Strategic Analysis of the Company BAŤA, akciová společnost
Autor(ka) práce: Bouzková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Presented bachelor thesis is focused on strategic analysis of the company BAŤA, akciová společnost. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part first defines the basic concepts such as strategy, mission, vision and other more. It also frames individual elements of strategic analysis, which serves as a basis for the practical part. In the beginning of the practical part is analyzed the company's surroundings with the PESTEL analysis, the main element of the macro-environment, followed by the analysis of microenvironment, where dominates Porter's five forces, which is accompanied by an analysis of industry and competition. Within the analysis of internal resources, a VRIO analysis and a financial analysis are prepared. SWOT analysis is used as a synthesis, summarizing all performed analyzes. The aim of this work is to propose strategic recommendations of the company BAŤA, akciová společnost.
Klíčová slova: Strategic analysis; footwear; Baťa; Porter's model of five forces; VRIO; SWOT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2020
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 9. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: