Sentimentální analýza značky

Název práce: Sentimentální analýza značky
Autor(ka) práce: Kwolek, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je shrnout poznatky o sentimentální analýze jako moderní metodě marketingového výzkumu a aplikovat jí na obchodní značce. První část práce obsahuje teoretické znalosti o značkách a jejich procesu řízení. Dále je obsahem teoretické části práce úsek věnující se jednotlivým zdrojům dat na internetu. V poslední řadě se teoretická část práce věnuje problematice sentimentální analýzy. Následně jsou v metodologické části představeny cíle a metody zpracování výzkumu. Obsahem poslední částí práce je představení systému SentiOne, který je pro tyto účely použit. Následně se praktická část zabývá aplikací metod sentimentální analýzy na značky Garnier a Nivea s cílem zkoumat úroveň jejich sentimentu v online prostoru a blíže analyzovat sentiment značky Garnier.
Klíčová slova: Značka; Průzkum trhu; Marketingový výzkum; Garnier; Sentimentální analýza
Název práce: Brand Sentimental Analysis
Autor(ka) práce: Kwolek, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis is to summarize knowledge about sentimental analysis as a modern method of marketing research and apply it on brand analysis. The first part of the thesis contains theoretical knowledge about brands and the brand equity model. The theoretical part further contains a section dedicated to individual sources of marketing data on the internet. Finally, the theoretical part of the thesis is dedicated to problematic of sentimental analysis. The following part of the thesis, the methodical part, presents goals and methods of conducted research. Lastly, the practical part presents the SentiOne system that will be used for the research purposes. Main theme of the practical part is the use of sentimental analysis on Garnier and Nivea brands with objective of researching the level of brand’s sentiment in online environment and to reseach Garnier’s sentiment to a deeper extent.
Klíčová slova: Marketing research; Sentiment analysis; Brand; Market research; Garnier

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 12. 2019
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 13. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: