Vliv primárních skupin na kupní rozhodování studentů

Název práce: Vliv primárních skupin na kupní rozhodování studentů
Autor(ka) práce: Fomina, Sofiya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu primárních skupin, především rodičů a kamarádů, na kupní rozhodování studentů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy potřebné pro správné pochopení zmíněné problematiky. Součástí této práce je rovněž kvantitativní analýza dat získaných z dotazníkového šetření a odpovědí na položené výzkumné otázky. Provádí se i hodnocení významnosti a charakterizace vlivů na základě získaných informací.
Klíčová slova: nákupní chování; studenti; spotřební chování; marketing; primární skupiny
Název práce: The influence of the primary group on students' purchasing decision making
Autor(ka) práce: Fomina, Sofiya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the influence of the primary group, mainly parents and friends, on students' purchasing decision making. The theoretical part describes and explains the basic concepts required for a correct understanding of the mentioned problem. This thesis also includes a quantitative analysis of data obtained from the questionnaire and answering the research questions. Based on the information collected, characterization and evaluation of the significance of the influences mentioned above are also performed.
Klíčová slova: buying behavior; students; primary group; consumer behavior; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2019
Datum podání práce: 23. 9. 2020
Datum obhajoby: 13. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71393/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: