Zhodnocení ekonomického vývoje a analýza strategie růstu společnosti SEČTENO s.r.o

Název práce: Zhodnocení ekonomického vývoje a analýza strategie růstu společnosti SEČTENO s.r.o
Autor(ka) práce: Krejcar, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vývoje společnosti Sečteno s.r.o. pomocí nástrojů strategické analýzy a vytvoření scénářů budoucího vývoje společnosti. V teoretické části jsou dle odborné literatury charakterizovány dílčí metody analýzy okolí a prostředí podniku. V praktické části je pro analýzu vnějšího okolí podniku použita analýza PESTEL, analýza odvětví, konkurence a Porterův model pěti sil. V analýze vnitřních zdrojů je provedena identifikace klíčových zdrojů a jejich ohodnocení pomocí VRIO analýzy. Následně je provedena finanční analýza společnosti. Výsledky analýz jsou shrnuty ve formě SWOT matice, která je dále rozpracovaná ve formě analýzy zranitelnosti. Pro vytvoření scénářů vývoje je použita metoda tvorby scénářů a ke každému scénáři je vytvořeno strategické doporučení.
Klíčová slova: Porterův model pěti sil; Strategická Analýza; SWOT analýza; VRIO analýza; Strategické plánování; Finanční analýza; Metoda tvorby scénářů; Analýza zdranitelnosti
Název práce: Evaluation of economic progress and analysis of growth strategies of Sečteno s.r.o. company
Autor(ka) práce: Krejcar, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the development of the company Sečteno s.r.o. using the methods of strategic analysis and construct scenarios of future possible development. In the theoretical part, parts of strategic analysis that are used in this thesis are presented using scholarly literature. In the practical part of this thesis, PESTEL analysis, industry analysis, competition analysis and porter`s five forces analysis are used for analyzing the outer environment of the company. For analyzing the internal environment of the company, key assets are identified and then valued using VRIO analysis. Afterwards, financial analysis is carried out. Results of the previous analyses are summed up using the SWOT analysis, which is worked up to the vulnerability analysis. Finally, scenarios of possible future development are created using scenario planning method and strategic recommendations are carried out for each scenario.
Klíčová slova: Strategic analysis; SWOT analysis; Porter’s five forces analysis; VRIO analysis; Strategic planning; Financial analysis; Scenario planning method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2020
Datum podání práce: 25. 9. 2020
Datum obhajoby: 28. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72781/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: