Predikce vývoje trhu s průmyslovými nemovitostmi pomocí indexu tržní hodnoty

Název práce: Predikce vývoje trhu s průmyslovými nemovitostmi pomocí indexu tržní hodnoty
Autor(ka) práce: Kaizr, Jaroslav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Musílek, Petr; Makovec, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Účelem disertační práce je predikce budoucího vývoje trhu s průmyslovými nemovitostmi pomocí indexu tržní hodnoty. Disertační práce přináší inovaci v konstrukci indexu tržní hodnoty průmyslového prostoru, který je vhodný pro rozvíjející se trhy s nedostatkem tržních dat. Originálním prvkem je sada dalších tří indexů, které sledují uživatelskou a developerskou pozici na trhu s prostory a výnosnost vlastního kapitálu a které dotvářejí komplexní obrázek modelu nemovitostního trhu. Lineární regrese byla použita při analýze vztahu indexů trhu s průmyslovými prostory s nezávislými makroekonomických veličinami, které byly doplněny o Index důvěry v průmysl jako měřítka očekávání budoucí výkonnosti hospodářství. Analýza ex post byla provedena v rámci jednoho nemovitostního cyklu od roku 2008 do roku 2018. Pro ex-ante ověření správnosti modelu byly očekávané hodnoty indexů porovnány s jejich skutečnými hodnotami v první polovině roku 2019. Model byl testován pomocí srovnání očekávané a skutečné velikosti poptávky a nové výstavby v prvních dvou kvartálech 2019. Na základě regresních funkcí byl proveden odhad vývoje trhu s průmyslovými prostory do prvního čtvrtletí roku 2020. Citlivostní analýza umožnila predikci stavu trhu až do čtvrtého čtvrtletí 2020.
Klíčová slova: komerční nemovitost; průmyslová nemovitost; tržní indexy; chování trhu; cenotvorba
Název práce: Industrial real estate market forecast based on market value index
Autor(ka) práce: Kaizr, Jaroslav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Musílek, Petr; Makovec, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the dissertation is to predict the future development of the industrial real estate market using market value index. The study brings innovative approach to development of industrial space market value index suitable for markets with insufficient market data. Original feature of the study is set of three other indices which monitor negotiation positions of users and developers on the industrial property market and internal rate of return of invested equity. Linear regression model is used to analyse the relationship between the industrial real estate market indices and independent macroeconomic variables including industrial sentiment index as a measure of expected economic performance. The ex-post analysis was conducted within real estate market cycle from 2008 until 2018. Expected values of the indices were compared with their actual values in ex-ante analysis during the first two quarters of 2019. The market model was tested by ex-ante analysis of actual gross take up and new supply during the first two quarters of 2019. Forecast of the Czech industrial space market evolution is concluded based on regression model for the period from the third quarter 2019 until the first quarter 2020. Sensitivity analysis allowed prediction of the industrial real estate market status up to the fourth quarter 2020.
Klíčová slova: commercial property; industrial real estate; market indices; market behaviour; price formation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 8. 2020
Datum podání práce: 28. 9. 2020
Datum obhajoby: 20. 11. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: