Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců

Název práce: Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců
Autor(ka) práce: Tyll, Ladislav
Typ práce: Habilitační práce
Vedoucí práce: -
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Národní kultura stejně tak jako dynamika v odvětví mají prokazatelný vliv na etickou organizační kulturu. Tato etická organizační kultura pak může následně ovlivňovat spokojenost a loajalitu zaměstnanců a tedy např. jejich fluktuaci a výkonnost. Tato habilitační práce si klade za cíl prokázat vliv etické organizace na spokojenost a loajalitu zaměstnanců napříč různými odvětvími v podmínkách České republiky. Z toho důvodu bylo otestováno osm dimenzí etické organizační kultury v rámci šesti odvětví. Jmenovitě se jednalo o sektor dopravy a spojů, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, veřejný sektor, maloobchod a informační a telekomunikační technologie a služby. Výsledky ukazují, že velmi málo z těchto osmi dimenzí má ve skutečnosti pozitivní vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Prokázalo se, že vliv jednotlivých dimenzí se napříč odvětvími liší. Zároveň nebylo prokázáno, že by etická organizace a její dimenze zesilovaly nebo zprostředkovávaly vazbu mezi loajalitou a spokojeností zaměstnanců.
Klíčová slova: Etická organizační kultura; loajalita; spokojenost v zaměstnání; odvětví; kultura; organizační kultura
Název práce: The effect of ethical organizational culture on positive job response and job commitment
Autor(ka) práce: Tyll, Ladislav
Typ práce: Habilitační práce
Vedoucí práce: -
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Country culture and industry dynamics have shown to affect the ethical organizational culture significantly. These ethical organizational cultures may subsequently affect job satisfaction, commitment and thus also degree of employee turnover or performance. This habilitation thesis aims to further investigate the effect of the ethical organization on positive job satisfaction and job commitment across multiple industries in the Czech Republic. Eight dimensions of ethical organizational culture were tested in six industries, specifically in Building and Construction, Public Sector, IT and Communication, Manufacturing, Retail and Transport, and Logistics. The results indicated that out of eight dimensions, very few dimensions of ethical organizational culture affected positive job satisfaction and job commitment with relevant dimensions varying across six industries. At the same time, the results showed that the ethical organizations do not moderate nor mediate the effect of commitment on job satisfaction.
Klíčová slova: ethical organizational culture; industry; job satisfaction; organizational culture; Culture; commitment

Informace o studiu

Studijní program / obor: -
Typ studijního programu: Habilitační řízení studijní program
Přidělovaná hodnost: doc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Fakulta podnikohospodářská

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2020
Datum podání práce: 6. 10. 2020
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: