Pořadatelství sportovních událostí v kontextu sportovní diplomacie

Název práce: Pořadatelství sportovních událostí v kontextu sportovní diplomacie
Autor(ka) práce: Kanzelsbergerová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Sportovní diplomacie je jedním z novodobých podřízených odvětví diplomacie založeném na konceptu soft power. Pro mezinárodní vztahy v posledních dekádách nabývá na významu. Tato práce se zaměřuje na vybraný nástroj sportovní diplomacie: pořadatelství sportovních událostí s mezinárodním přesahem, konkrétněji pak na olympijské hry. Účelem je podat v rámci možností práce komplexní a objektivní obraz o pořadatelství sportovních událostí, na něž panuje mezi odborníky rozporuplný názor. Cílem práce je prostřednictvím identifikovaných hlavních aspektů souvisejících s pořadatelstvím mezinárodních sportovních událostí, vyhodnotit přínosy, úspěch a dopady pořadatelství Olympijských her v Riu de Janeiru 2016 v kontextu sportovní diplomacie. Z posouzených aspektů v rámci práce vyplývá, že pořadatelství Olympijských her v Riu de Janeiru odpovídalo vydedukovaným obecným předpokladům aspektů pořadatelství. Jednalo se o nákladné a ztrátové pořadatelství bez pozdějších výrazných ekonomických benefitů, s nenaplněnými sportovně-diplomatickými a politickými cíli, plné organizačních nedostatků negativně ovlivňujících obyvatele, infrastrukturu i ekologii města.
Klíčová slova: Rio de Janeiro; pořadatelství; sportovní diplomacie; Brazílie; olympijské hry
Název práce: Hosting of International Sporting Events in the Context of Sports Diplomacy
Autor(ka) práce: Kanzelsbergerová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Madarászová, Alexandra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Sports diplomacy is one of the new fields of diplomacy based on soft power concept. Its significance for international relations is on growth. This bachelor thesis is focused on a specific tool of sports diplomacy: hosting of international sporting events with an emphasis on the Olympic Games. However, academics present different opinions on this tool, therefore the purpose of this thesis is to provide as much complex and objective view on hosting of international sporting events as possible. The principle aim is to evaluate the contributions, impacts and success of Brazil’s organizing of the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 by identified aspects related to hosting of sporting events in the context of sports diplomacy. To conclude, Brazil’s organizing of the Olympic Games in Rio de Janeiro complies with the general assumption of identified aspects of hosting. Brazil’s hosting came up as an expensive and unprofitable without any significant long-term economic benefits. Moreover, the sports-diplomatic and political goals remained unaccomplished and the organization affected negatively the Rio’s residents, infrastructure and ecology as well.
Klíčová slova: Rio de Janeiro; Olympic Games; International Sports Events; Brazil; Sports Diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 11. 2020
Datum obhajoby: 12. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70427/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: