Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”

Název práce: Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”
Autor(ka) práce: Chyzhykov, Yevhenii
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Oškrdal, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Managing the information technology is one of the main parts all of the IT companies today. It includes maintaining all of the activities in the company as efficient as possible, achieving the deadlines, meeting the customer expectations and prioritise the tasks. Testing is also a big part of each development process. In today’s world IT companies are separated into two different types of approaches – Waterfall and Agile. There are still a lot of space for both approaches in modern world, but, of course, they do have their strong and weak sides. This Diploma thesis describes basics of information technology management, differences between Waterfall and Agile, basics of testing and its importance. I tried to prove my own idea, why testing department should have the biggest influence on managing the information technology at least in small or medium companies. In the practical part, current situation of the testing department in company “Starky’s Club” was analyzed, there were found the best ways and approaches of improving it and explained the best way to implement testing processes in Agile development. The analysis in this Diploma thesis is unique, combines different resources and approaches and shows the way to implement those ideas in a real project.
Klíčová slova: Kanban; SDLC; Automation Testing; Testing; Agile; Scrum; Software Management
Název práce: Analysis of the software testing department of the company “Starky’s Club”
Autor(ka) práce: Chyzhykov, Yevhenii
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Oškrdal, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Správa informačních technologií je dnes jednou z hlavních částí všech IT společností. Zahrnuje to co nejefektivnější udržování všech činností ve společnosti, dodržování časových termínů, plnění očekávání zákazníků a stanovení priorit úkolů. Testování je také velkou součástí každého procesu vývoje. V dnešním světě jsou IT společnosti rozděleny do dvou různých typů přístupů vývoje softwaru - Waterfall a Agile. V moderním světě stále existuje spoustu prostoru pro oba přístupy, ale samozřejmě mají své silné a slabé stránky. Tato diplomová práce popisuje základy řízení informačních technologií, rozdíly mezi Waterfall a Agile, základy testování a jeho význam pro společnost. Snažil jsem se dokázat svoji vlastní představu, proč by mělo mít testovací oddělení největší vliv na správu informačních technologií, alespoň v malých nebo středních společnostech. V praktické části byla analyzována současná situace testovacího oddělení ve společnosti „Starky’s Club“, byly nalezeny nejlepší způsoby a přístupy k jejímu zdokonalení a vysvětlen nejlepší způsob integrace testovacích procesů do Agile metodologie. Analýza v této diplomové práci je jedinečná, kombinuje různé zdroje a přístupy a ukazuje způsob, jak tyto myšlenky implementovat do skutečného projektu.
Klíčová slova: Testování; Agile; Scrum; Kanban; Životní cyklus informačního systému

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2018
Datum podání práce: 1. 12. 2020
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68045/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: