Mezinárodní trh s elektrickou energií a jeho liberalizace

Název práce: Mezinárodní trh s elektrickou energií a jeho liberalizace
Autor(ka) práce: Papugová, Annamária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Mezinárodní trh s elektrickou energií a jeho liberalizace poskytuje komplexní pohled na liberalizaci trhu jak v teoretické, tak v praktické rovině. Hlavním cílem práce je přezkoumat dopady liberalizace trhu s elektrickou energií na obchodní činnost. Výzkum se zaměřuje na trh Evropské unie a také obchodování s třetí zemí. Kromě hlavního cíle byl stanoven dílčí cíl práce, kterým je přezkoumání stavu trhu s elektrickou energií na Ukrajině. Na naplnění dílčího cíle práce byla vypracována případová studie na příkladu Ukrajiny. Diplomová práce je obecně členěná na čtyři samostatné kapitoly. V první kapitole práce jsou charakterizovány základní teoretické aspekty obchodování na trhu s elektrickou energií. Dále je v druhé kapitole práce analyzován průběh liberalizace vnitřního trhu Evropské unie a jeho momentální situace. V druhé kapitole byly charakterizované jednotlivé opatření na trhu s elektrickou energií v Evropské unii a organizace působící na trhu. Praktická případová studie ve třetí kapitole se zaměřuje na pochopení fungování trhu s elektrickou energií na Ukrajině, který se nachází v procesu liberalizace. V případové studii jsou zpracované odborné rozhovory s odborníky z praxe, kteří poskytli svůj pohled jak všeobecně na liberalizaci trhu s elektrickou energií, tak konkrétně na příkladu Ukrajiny prezentovali své znalosti, názory a postoj k liberalizaci trhu. V samotném závěru diplomové práce je zpracováno zhodnocení případové studie a obecné doporučení, které cílí na zjednodušení průběhu liberalizace na trhu s elektrickou energií.
Klíčová slova: Evropská unie; trh s elektrickou energií; obchodování; liberalizace; Ukrajina
Název práce: Medzinárodný trh s elektrickou energiou a jeho liberalizácia
Autor(ka) práce: Papugová, Annamária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práca na tému Medzinárodný trh s elektrickou energiou a jeho liberalizácia poskytuje komplexný pohľad na liberalizáciu trhu ako v teoretickej, tak v praktickej rovine. Hlavným cieľom práce je preskúmať dopady liberalizácie trhu s elektrickou energiou na obchodnú činnosť. Výskum sa zameriava na trh Európskej únie a taktiež obchodovanie s treťou krajinou. Okrem hlavného cieľa bol stanovený čiastkový cieľ práce, ktorým je preskúmať stav trhu s elektrickou energiou na Ukrajine. Na naplnenie čiastkového cieľa práce bola vypracovaná prípadová štúdia na príklade Ukrajiny. Diplomová práca je celkovo členená na štyri samostatné kapitoly. V prvej kapitole práce sú charakterizované základné teoretické aspekty obchodovania na trhu s elektrickou energiou. Ďalej je v druhej kapitole práce analyzovaný priebeh liberalizácie vnútorného trhu Európskej únie a jeho momentálna situácia. V druhej kapitole boli preto charakterizované jednotlivé prijaté opatrenia na trhu s elektrickou energiou v Európskej únii a organizácie pôsobiace na trhu. Praktická prípadová štúdia v tretej kapitole sa zameriava na pochopenie fungovania trhu s elektrickou energiou na Ukrajine, ktorý sa nachádza v procese liberalizácie. V prípadovej štúdii sú spracované expertné rozhovory s odborníkmi z praxe, ktorí poskytli svoj pohľad ako všeobecne na liberalizáciu trhu s elektrickou energiou, tak konkrétne na príklade Ukrajiny prezentovali svoje znalosti, názory a postoje k liberalizácii trhu. V samotnom závere diplomovej práce je spracované zhodnotenie prípadovej štúdie a všeobecné odporúčania, ktoré cielia na zjednodušenie priebehu liberalizácie na trhu s elektrickou energiou.
Klíčová slova: obchodovanie; liberalizácia ; Európska únia; trh s elektrickou energiou; Ukrajina
Název práce: International electricity market and its liberalisation
Autor(ka) práce: Papugová, Annamária
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis on the topic of the International electricity market and its liberalisation provides a comprehensive view of market liberalisation both in theory and in practice. The main goal of this thesis is to examine the effects of electricity market liberalisation on business activity. The research focuses on the European Union market as well as trade with third country. In addition to the main goal a partial goal of the work was set, which is to review the state of the electricity market in Ukraine. A case study on the example of Ukraine was prepared to fulfil the partial goal of the work. The diploma thesis is generally divided into four separate chapters. The first chapter characterises the basic theoretical aspects of trading in the electricity market. Furthermore, the second chapter analyses the course of liberalisation of the internal market of the European Union and its current situation. The second chapter therefore characterises the individual measures of the electricity market in the European Union and the organisations operating on the market. The practical case study in the third chapter focuses on understanding the function of the electricity market in Ukraine, which is currently in the process of liberalisation. The case study is based on expert interviews with experts from practice, who provided their view generally on the liberalisation of the electricity market and specifically presented their knowledge, views and attitudes to market liberalisation on the example of Ukraine. The final chapter of the diploma thesis evaluates the case study and provides general recommendations, which aim to simplify the course of liberalisation in the electricity market.
Klíčová slova: trade; Ukraine; European Union; electricity market; liberalisation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2020
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 20. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72212/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: