Český export do USA z hlediska přidané hodnoty

Název práce: Český export do USA z hlediska přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Volfová, Barbara
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na český export do USA optikou přidané hodnoty ve srovnání s hrubými exporty. Hlavním cílem práce je vyhodnotit příčiny rozdílu mezi exporty a určit co je důvodem výsadního postavení USA v teritoriální struktuře exportu přidané hodnoty ČR. První kapitola nastiňuje fenomén GVC a problematiku přidané hodnoty, druhá kapitola pak analyzuje český export jak z hlediska teritoriální struktury, tak z odvětvové a komoditní a určuje příčinu diskrepancí. Třetí kapitola považuje PZI za klíčovou příčinu výsadního postavení USA v českém exportu a využívá metody případové studie, kdy na příkladu společnosti Continental vysvětluje mechanismus transferu české přidané hodnoty do USA prostřednictvím nepřímých vývozů přes Německo.
Klíčová slova: GVC; ČR; USA; přidaná hodnota ; přímé zahraniční investice
Název práce: Czech exports to the USA in terms of value added
Autor(ka) práce: Volfová, Barbara
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sankot, Ondřej
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on Czech exports to the USA in terms of value added in comparison with gross exports. The main goal of this work was to evaluate the causes of the difference between exports and determine what the reason is for the privileged position of the United States in the territorial structure of exports of value added in the Czech Republic. The first chapter outlines the GVC phenomenon and the issue of value added, the second chapter analyzes Czech exports both in terms of territorial structure and in terms of sector and commodity and determines the cause of discrepancies. The third chapter considers FDI as a key cause of the privileged position of the USA in Czech exports depicted through the case study, which uses the example of Continental to explain the mechanism of transfer of Czech value added to the USA through indirect exports through Germany.
Klíčová slova: Czech Republic; USA; value added; GVC; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: