Význam cestovního ruchu pro oživení ekonomiky Islandu po krizi

Název práce: Význam cestovního ruchu pro oživení ekonomiky Islandu po krizi
Autor(ka) práce: Podlipský, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zotavením ekonomického růstu Islandu v období po globální finanční krizi z roku 2008, jež byla na Islandu důsledkem nezodpovědného řízení třech hlavních tuzemských komerčních bank. Od roku 2010 lze sledovat opětovný ekonomický růst, který byl obzvláště do značné míry ovlivněn explozivním nárůstem poptávky zahraničních návštěvníků, jejíž nárůst byl ekvivalentní růstu za předchozích cca 60 let. Hlavním cílem práce je tak zkoumat pozitivní a negativní dopady příjezdového cestovního ruchu na postkrizový ekonomický růst Islandu a jeho vybrané komponenty. Práce řeší dopady příjezdového cestovního ruchu na velikost produktu, jež analyzuje pomocí metody satelitního účtu cestovního ruchu Islandu, na zaměstnanost, investice, veřejné finance, vnější ekonomickou pozici a cenovou hladinu. Zároveň se práce v rámci cíle věnuje otázce dlouhodobé udržitelnosti tohoto růstu, jenž je tažený příjezdovým cestovním ruchem. Jsou tak probrány problémy týkající se limitů růstu z důvodu nadměrného cestovního ruchu, který v případě Islandu ohrožuje jeho nejdůležitější klenot, jímž jsou netknuté a unikátní přírodní krásy, představující klíčovou atrakci pro aktivity cestovního ruchu. Otázka udržitelnosti ale není jen environmentálního charakteru, a proto práce dále řeší sociokulturní dopady a ekonomickou udržitelnost. Diplomová práce dokazuje, že příjezdový cestovní ruch měl významný vliv na ekonomický růst Islandu zvláště po tom, co se stal nejvýznamnějším exportním odvětvím. Z hlediska udržitelnosti růstu však, mimo jiné, volá po nezbytném získávání vyšší přidané hodnoty.
Klíčová slova: Ekonomický růst; Island; Cestovní ruch
Název práce: The importance of tourism for the recovery of Iceland's economy after the crisis
Autor(ka) práce: Podlipský, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Jiránková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the recovery of Iceland's economic growth in the period after the global financial crisis of 2008, which resulted from the irresponsible management of three major domestic commercial banks in Iceland. Since 2010, economic growth can be seen to resume, which was particularly, to a large extent, affected by the explosive increase in demand of foreign visitors, the increase of which was equivalent to the growth within the previous 60 years. The main objective of this thesis is to examine the positive and negative impacts of inbound tourism on the post-crisis economic growth of Iceland and its selected components. The thesis addresses the impacts of inbound tourism on product size, which analyses by using the Icelandic tourism satellite account method, on employment, investment, public finances, external economic position and price level. At the same time, the work as a part of its goal deals with the problem of long-term sustainability of this growth that is driven by inbound tourism. Thus several issues concerning limits of growth due to overtourism are discussed, which in case of Iceland compromises its most important gem, which is untouched and unique natural beauty serving as a key attraction for tourism activities. However, the issue of sustainability is not only of an environmental nature, and therefore the work further addresses socio-cultural impacts and economic sustainability. The diploma thesis proves that inbound tourism had a significant impact on the economic growth of Iceland, especially after it became the most important export sector. However, in terms of the sustainability of growth, it urges, among other things, for the necessary gain of higher added value.
Klíčová slova: Iceland; Tourism; Economic Growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72567/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: