Marketingový plán pro rozvoj cykloturistiky ve Žďáře nad Sázavou a jeho blízkém okolí

Název práce: Marketingový plán pro rozvoj cykloturistiky ve Žďáře nad Sázavou a jeho blízkém okolí
Autor(ka) práce: Matějíčková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Sedláková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro rozvoj cykloturistiky ve Žďáře nad Sázavou a jeho blízkém okolí. Cílem práce je analyzovat prostředí v oblasti cykloturistiky na Žďársku, stanovit cílený marketing (segmentace, zacílení, umístění) a následně propagovat oblast jako vhodnou pro cykloturistiku. Teoretická část pojednává o cykloturistice, řeší druhy cykloturistiky, typy cyklistických komunikací a typologii cykloturistů v České republice. Dále tato část pojednává o marketingovém plánu, o tom, proč je sestavován a z jakých částí se skládá, ty jsou následně podrobněji popisovány. Praktická část se zpočátku věnuje vymezení území Žďárska, jeho charakteristice, předpokladům a zázemí pro rozvoj cestovního ruchu. Následně se zabývá návrhem marketingového plánu. V této části je provedena analýza prostředí a stanoven cílený marketing.
Klíčová slova: Marketingový plán; Cykloturistika; PESTEL analýza; SWOT analýza; Žďársko; Porterova analýza pěti sil; Cílený marketing
Název práce: Marketing plan for the development of cycling tourism in Žďár nad Sázavou and its surroundings
Autor(ka) práce: Matějíčková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Sedláková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with creation of marketing plan for development of cycling tourism in Žďár nad Sázavou and its surroundings. The aim of this work is to analyze an environment in field of cycling tourism in Žďársko region, to determine target marketing (segmentation, targeting, positioning) and then to propagate this region as the region suitable for cycling tourism. The theoretical part deals with cycling tourism, it solves kinds of cycling tourism, kinds of cycling roads and a typology of cyclotourists in the Czech republic. Then this part deals with a marketing plan. It solves a reason why it is assembled and what parts it is consists of. Further, these parts are described in more detail. The beginnig of the practical part of the thesis belongs to a determination of an area of Žďársko, there is a discription of its characteristics, presupposition and background of development of tourism in this area. Thereafter the practical part deals with a creation of a marketing plan. There is an analysis of surrrounding done and a target marketing is determined in this part.
Klíčová slova: SWOT analysis; Cycling tourism; Marketing plan; Žďársko; PESTEL analysis; Porter’s five forces analysis; Target marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 21. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72526/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: