Marketingová a komunikační strategie Zlín Film Festival

Název práce: Marketing and communication strategy of the Zlin Film Festival
Autor(ka) práce: Škrabalová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor’s thesis concerns the marketing and communication strategy of an international event which had been taking place in 2020 for the sixtieth time. The aim of the thesis is based on theoretical knowledge to analyse the current marketing and communication strategy of event and thanks to the own quantitative research to conclude recommendations for optimizing both strategies. The first chapter offers a theoretical framework of the issue. The second chapter introduces the festival itself, then its 60th year as well. The third chapter is devoted to the analysis of the conducted survey and suggesting the recommendations on how to improve the marketing and communication strategy of the event. The analysis of the primary data confirmed all three predetermined hypotheses. It has been approved that festival visitors are loyal. The second assumption stated the online tools as the most used. Last but not at least, it has been approved that postponing the festival had been the right decision from the company management The International Film Festival for Children and Youth that is taking place in Zlin, should focus on the continuous implementation of modern marketing and communication tools.
Klíčová slova: marketing strategy; communication strategy; marketing mix; communication mix; international film festival; Zlin; children and youth
Název práce: Marketingová a komunikační strategie Zlín Film Festival
Autor(ka) práce: Škrabalová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou a komunikační strategií mezinárodního Zlín Film Festival. Cílem práce je na základě teoretických znalostí zanalyzovat současnou marketingovou a komunikační strategii události a pomocí vlastního kvantitativního výzkumu vyvodit doporučení pro optimalizaci obou strategií. První kapitola práce nabízí teoretická ráme dané problematiky. V druhé kapitole je nejprve představen samotný festival, následně i jeho 60. ročník konaný v roce 2020. Třetí kapitola se věnuje analýze výsledků dotazníkového šetření a návrhů vlastních doporučení, které mohou sloužit ke zlepšení marketingové a komunikační strategie události. Analýzou primárních dát se potvrdily všechny tři předem stanovené hypotézy. Potvrdilo se, že návštěvníci jsou vůči festivalu loajální. Druhý předpoklad zjistil, že nejčastěji používané informační nástroje jsou v online prostředí. V neposlední řadě bylo ověřeno, že přesunutí festivalu na září bylo ze strany organizátorů ZFF správným krokem. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež konající se ve Zlíně by se měl zaměřit na pokračování v již započatém zdokonalování zmíněných strategií za použití moderních marketingových a komunikačních nástrojů.
Klíčová slova: marketingový mix; komunikační mix; mezinárodní filmový festival; Zlín; děti a mládež; marketingová strategie; komunikační strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 19. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72398/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: