Rozvoj dobíjecí infrastruktury ve vybraných zemích Implikace pro Českou republiku

Název práce: Rozvoj dobíjecí infrastruktury ve vybraných zemích Implikace pro Českou republiku
Autor(ka) práce: Záhora, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Vlčková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je rozvoj dobíjecí infrastruktury ve vybraných zemích. Cílem práce je na základě analýzy širšího evropského kontextu a rozvoje dobíjecí infrastruktury ve vybraných zemích vyvodit implikace relevantní pro Českou republiku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se soustředí na evropský kontext a klimatické závazky Evropské unie. V rámci druhé kapitoly jsou stručně představeny typy elektromobilů, jejich environmentální dopady a základní charakteristika dobíjecí infrastruktury. V druhé části kapitoly je pak analýza současného stavu rozvoje v Evropě. Třetí kapitola se zabývá analýzou rozvoje dobíjecí infrastruktury ve vybraných zemí. Těmi jsou Norsko, Nizozemsko, Německo a Francie. Závěrečná kapitola se pak již soustředí na samotnou Českou republiku.
Klíčová slova: dobíjecí infrastruktura; elektromobilita; klimatické závazky
Název práce: Development of charging infrastructure in selected countries Implications for the Czech Republic
Autor(ka) práce: Záhora, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Oponenti práce: Vlčková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis is the development of charging infrastructure in selected countries. The aim of the thesis is to draw implications relevant to the Czech Republic based on the analysis of the broader European context and the development of charging infrastructure in selected countries. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter focuses on the European context and the European Union's climate commitments. The second chapter briefly introduces the types of electric cars, their environmental impacts and the basic characteristics of the charging infrastructure. The second part of the chapter is an analysis of the current state of development in Europe. The third chapter deals with the analysis of the development of charging infrastructure in selected countries. These countries are Norway, the Netherlands, Germany and France. The final chapter then focuses on the Czech Republic.
Klíčová slova: climate commitments; charging infrastructure; electromobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 1. 2020
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: