Jakým způsobem cena komoditního zlata reaguje na fundamenty?

Název práce: Jakým způsobem cena komoditního zlata reaguje na fundamenty?
Autor(ka) práce: Maršíková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza intenzity závislosti ceny zlata na makroekonomických ukazatelích a dalších vlivech a událostech ve světě. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou zlata jakožto cenného kovu, možností získávání a jeho využitím. Druhá kapitola Specifika zlata jako investičního aktiva je zaměřena na popis možností investic do zlata, specifika těchto investic a určení jeho tržní ceny. Ve třetí kapitole se zabývám samotnou analýzou veličin, které růst ceny zlata významně ovlivňují. Mezi tyto veličiny patří inflace, vývoj HDP ve světě či index USD. Analyzuji také další faktory ovlivňující cenu zlata, jako například vývoj akciového trhu, poptávka a nabídka po zlatých rezervách a měnová politika ze strany centrálních bank nebo globální politicko-ekonomické události.
Klíčová slova: Zlato; Cena zlata; Fundamentální analýza; Investice do zlata; Komodity
Název práce: How does the price of commodity gold respond to fundamentals?"
Autor(ka) práce: Maršíková, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the intensity of the dependence of the price of gold on macroeconomic indicators and other influences and events in the world. The work is divided into three chapters. The first chapter deals with the characteristics of gold as a precious metal, the possibility of extraction and its use. The second chapter Specifics of gold as an investment asset is focused on the description of investment options in gold, the specifics of these investments and determining its market price. In the third chapter I am dealing with the analysis of the quantities that significantly affect the growth of the price of gold. These variables include inflation, world GDP development and the USD index. I am also analyzing other factors influencing the price of gold, such as stock market developments, demand and supply for gold reserves, and monetary policy by central banks or global political and economic events.
Klíčová slova: Gold ; Gold price; Commodities; Fundamental analysis; Gold investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: