Působení Číny jako emerging power - Případová studie Afrika

Název práce: Pôsobenie Číny ako emerging power – Prípadová štúdia Afrika
Autor(ka) práce: Juhanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom výskumu diplomovej práce je komparácia ekonomického, politického a čiastočne kultúrneho vplyvu Číny ako emerging power vo vybraných regiónoch Afriky. Komparácia je založená na porovnávaní adekvátnych kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií, u ktorých predpokladáme vzájomný vzťah Číny a sledovanej krajiny, či už z regiónu Severnej alebo Subsaharskej Afriky. Práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoreticko – metodologickým východiskom a základnými pojmami potrebnými pre ďalší výskum. Druhá kapitola v stručnosti hodnotí čínsku zahraničnú politiku a pôsobenie Číny v Afrike. V tretej kapitole je výstižne popísaná metodika výskumu, ktorý je následne aplikovaný v štvrtej kapitole. Posledná, piata kapitola sa venuje zhodnoteniu výsledkov komaparácie.
Klíčová slova: Čína; Afrika; ekonomický vplyv; politický vplyv; zahraničná politika
Název práce: Působení Číny jako emerging power - Případová studie Afrika
Autor(ka) práce: Juhanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem výzkumu diplomové práce je komparace ekonomického, politického a částečně kulturního vlivu Číny jako emerging power ve vybraných regionech Afriky. Komparace je založena na porovnávání adekvátních kvantitativních a kvalitativních kritérií, u kterých předpokládáme vzájemný vztah Číny a sledované země, ať už z regionu Severní nebo Subsaharské Afriky. Práce sestává z pěti kapitol. První kapitola se zabývá teoreticko - metodologickým východiskem a základními pojmy potřebnými pro další výzkum. Druhá kapitola ve stručnosti hodnotí čínskou zahraniční politiku a působení Číny v Africe. Ve třetí kapitole je výstižně popsána metodika výzkumu, který je následně aplikován ve čtvrté kapitole. Poslední, pátá kapitola se věnuje zhodnocení výsledků komaparace.
Klíčová slova: Čína; politický vliv; zahraniční politika; Afrika; ekonomický vliv
Název práce: China’s action as emerging power – Case study of Africa
Autor(ka) práce: Juhanová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis research is a comparison of the economic, political and partly cultural influence of China as an emerging power in selected regions of Africa. The comparison is based on an analysis of adequate quantitative and qualitative criteria, for which, we assume the mutual relationship between China and the examined country, whether from the region of North or Sub-Saharan Africa. The thesis consists of five chapters. The first chapter deals with the theoretical and methodological basis and basic concepts needed for further research. The second chapter briefly evaluates China's foreign policy and China's presence in Africa. The third chapter concisely describes the research methodology, which is then applied in the fourth chapter. The last, fifth chapter deals with the evaluation of the results of the comparison.
Klíčová slova: China; foreign policy; Africa; economic influence; political influence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2018
Datum podání práce: 4. 12. 2020
Datum obhajoby: 14. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: