Data mart regulatorního reportingu v prostředí cloudu

Název práce: Data mart regulatorního reportingu v prostředí cloudu
Autor(ka) práce: Draganova, Daria
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku cloud computingu a využití této technologie v oblasti datových skladů a tržišť. Hlavním cílem této práce je tvorba „Proof of concept“, jehož cílem je návrh na vylepšení výkonu datového tržiště denního regulatorního reportingu, který se využívá ve vybrané úvěrové instituci. Většina poskytovatelů nabízí více produktů vhodných pro implementaci datových skladů a tržišť, splnění hlavního cíle je dosaženo prostřednictvím implementace ve dvou vybraných cloudových produktech (Azure Synapse a Azure SQL Database) a následného testování a porovnání na základě navržených kritérií. Implementaci předcházela definice potřebného teoretického rámce, analýza současného stavu společnosti, analýza a návrh řešení, včetně analýzy rizik držení citlivých dat v cloudu. Výstupem práce je zmíněný „Proof of Concept“, ve kterém se prokázala možnost obrovského zrychlení výkonu za pomoci nástroje Azure Synapse, což je důležitým aspektem splnění stanoveného regulatorního SLA.
Klíčová slova: Cloud computing; Datové sklady; Datové tržiště; Azure; Synapse; SQL Database
Název práce: Data mart of regulatory reporting in the cloud environment
Autor(ka) práce: Draganova, Daria
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the problematics of cloud computing and its usage in the field of data warehouses and data marts. The main goal of this work is to create a "Proof of Concept", which aim is to propose an improvement of the data mart performance in daily regulatory reporting, that is used in selected banking institutions. Most of the vendors offer more than one product suitable for the implementation of data warehouses and data marts. The goal of the diploma thesis is accomplished through the implementation of a banking institution's data mart into two selected products of Microsoft - Microsoft Azure and Microsoft SQL Database, their subsequent testing, and comparison based on defined criteria. The implementation was preceded by the definition of the necessary theoretical framework, followed by the analysis of the current state of the company and analysis and design of solutions, including the identification of the risks of holding sensitive data in the cloud. The outсome of the work is the mentioned "Proof of Concept", in which the possibility of significant acceleration of performance with the help of the Azure Synapse tool was demonstrated, which is an important aspect of meeting the prescribed regulatory SLA.
Klíčová slova: Cloud computing; Data warehouse; Data mart; Azure; Synapse; SQL Database

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2020
Datum podání práce: 7. 12. 2020
Datum obhajoby: 29. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73166/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: