Framework pro tvorbu generovatelných automatizovaných funkčních testů s využitím nástroje Selenium WebDriver

Název práce: Framework pro tvorbu generovatelných automatizovaných funkčních testů s využitím nástroje Selenium WebDriver
Autor(ka) práce: Jaroš, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Falada, Vladimír
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit prototyp frameworku v jazyce Python s využitím nástroje Selenium WebDriver pro tvorbu strojově čitelných, generovatelných a pro člověka srozumitelných automatizovaných funkčních testů. Vytvořený framework by měl být odpovědí na problémy vyskytujících se v automatizovaném funkčním testování webových aplikací, kterým je především nedostatek lidských zdrojů disponujících dostatečnými technickými znalostmi pro tvorbu testů a s tím spojená přílišná časová náročnost. Rovněž můžeme pozorovat jistý vývoj technologií, kvůli kterému se dosavadní přístupy jeví jako neefektivní, a to zejména díky možné integraci umělé inteligence do procesů testování softwaru. Hlavního cíle je dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, které jsou rozděleny do teoretické a praktické části. V teoretické části jsou skloubeny odborné znalosti autora této práce získané několikaletou praxí v automatizovaném testování softwaru a znalosti získané systematickou rešerší. Věnuje se teoretickému pozadí v oblasti automatizovaného testování softwaru v kontextu stále více rozšířených agilních metodik vývoje softwaru a přístupům a osvědčeným postupům v něm využívaných, jejichž pochopení je nezbytné pro další části práce. Dále je zaměřena na možné využití umělé inteligence, jakožto nového trendu v této oblasti. Praktická část práce je věnována vývoji samotného frameworku. Popisuje celý proces od definice požadavků vyplývajících z hlavního cíle práce a uvedených osvědčených postupů přes samotnou implementaci až po vyhodnocení naplnění definovaných požadavků a pojednání o momentálních nedostatcích a možných vylepšeních vyvinutého frameworku.
Klíčová slova: WebDriver; automatizované testování; umělá inteligence; Python; framework; generování testů; Selenium
Název práce: Framework for creating generateable automated functional tests using tool Selenium WebDriver
Autor(ka) práce: Jaroš, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Falada, Vladimír
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this master’s thesis is to create a prototype of framework in Python using tool Selenium WebDriver for creation of machine-readable, generatable and human- comprehensible automated functional tests. The created framework should be a resolution of the problems occurring in automated functional testing of web applications, which is, above all, the lack of human resources with sufficient technical knowledge for creating tests scenarios and the associated time consumption. Also, a certain development in technologies can be noticed, which makes the current approaches appear to be inefficient. Especially due to the possibility of integration of artificial intelligence in the software testing processes. The main goal is achieved through several partial goals, which are further divided into theoretical and practical part. The theoretical part combines the professional knowledge of the author gained by several years of experience in automated software testing and the knowledge gained through systematic research. It deals with the theoretical background in the field of automated software testing in the context of increasingly used agile software development methodologies as well as the approaches and best practices being used in it. The understanding of the latter is necessary for the practical part of the thesis. The practical part is also focused on the possible usage of artificial intelligence as a new trend in this area. The practical part of the thesis is dedicated to the development of the framework itself. It describes the whole process from the definition of requirements arising from the main goal of the thesis and the best practices through the implementation to the evaluation of the fulfilment of the defined requirements. The practical part also includes discussion of current insufficiencies and possible improvements of the developed framework.
Klíčová slova: Python; WebDriver; framework; automated testing; Selenium; artificial intelligence; test generation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2019
Datum podání práce: 7. 12. 2020
Datum obhajoby: 28. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71091/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: