Účetnictví a daně v cestovním ruchu

Název práce: Účetnictví a daně v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Lísková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou cestovního ruchu v daních a účetnictví. Shrnuje základní pojmy a definice použité v cestovním ruchu, ukazuje historický vývoj turismu ve světě i v České republice a legislativu upravující oblast cestovního ruchu. Pojednává o dani z příjmů právnických i fyzických osob a zmíněny jsou i cestovní náhrady a benefity. U daně z přidané hodnoty je důraz kladen na zvláštní režim DPH u cestovní služby. U účetnictví cestovního ruchu je přiblíženo účetní zachycení operací v cizí měně, zprostředkování prodeje zájezdů a zálohy. A v neposlední řadě je ukázán způsob výpočtu kalkulace zájezdů u různých typů cestovního ruchu. Krátce byl shrnut i dopad pandemie na účetní transakce a odvětví cestovního ruchu jako takové, především cestovní kanceláře a cestovní agentury. Práci doplňuje mnoho názorných příkladů a tabulek, popřípadě grafů.
Klíčová slova: účtování o zprostředkování prodeje zájezdů; COVID-19; daň z přidané hodnoty; cestovní ruch; zvláštní režim pro cestovní službu; daň z příjmů; účetnictví v cestovním ruchu; cestovní kancelář; cestovní agentura; kurzové rozdíly
Název práce: Accounting and taxes in tourism
Autor(ka) práce: Lísková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is dedicated to the specifics of taxation and accounting in tourism. It examines basic concepts and definitions used in tourism, shows historical development of tourism in the world and the Czech Republic as well as legislation regulating tourism. It discusses corporate and personal income tax and also mentions travel allowances and benefits. Value added tax emphasises the special regime for travel service. Accounting in the tourism industry focuses on transactions such as exchange differences, accounting for trips sales arrangements and advances. And last but not least it outlines calculation of tour prices in different types of tourism. Impact of the pandemic on accounting transactions as well as tourism industry itself, especially on travel agencies and travel agents, was also briefly summarized. The thesis is accompanied by several examples, tables, optionally graphs.
Klíčová slova: tourism; value added tax; special regime for travel service; income tax; accounting in tourism; travel agency; travel agent; exchange differences; accounting for trips sales arrangements; COVID-19

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: