Analýza ruského realitního trhu

Název práce: Analysis of Russian real estate market
Autor(ka) práce: Zimonina, Sofia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The following Master’s thesis is devoted to the analysis of the real estate market in Russia, with a focus on the residential real estate. The main goals of the thesis are to assess the situation on the Russian market, to determine consumer behaviour and identify the main aspects of the activities of realtors and their methods for building trust. To achieve these goals, secondary research data from Statista, Yandex, Google, Nielsen were used, and a qualitative research was conducted. The theoretical part describes the main characteristics of the real estate market and includes a description of consumer behaviour in this industry. The practical part of the thesis focuses on the analysis of the Russian real estate market, together with the legislative framework, and also includes a description of the behaviour of buyers and realtors. As a result of the study, it was revealed that the real estate market in Russia is highly saturated and is strictly regulated by the legislative framework. It was also concluded that communication and the establishment of interpersonal relationships is the basis of trust between market participants. The methods and tools for increasing the credibility of realtors considered in the thesis can be used both to improve their work and as part of recommendations for real estate agencies.
Klíčová slova: Real estate market; Consumer behaviour; Realtors
Název práce: Analýza ruského realitního trhu
Autor(ka) práce: Zimonina, Sofia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Následující diplomová práce je věnována analýze realitního trhu v Rusku se zaměřením na rezidenční nemovitosti. Hlavními cíli diplomové práce je posoudit situaci na ruském trhu, určit chování spotřebitele a identifikovat hlavní aspekty činnosti realitních kanceláří a jejich metody budování důvěry. K dosažení těchto cílů byla použita data sekundárního výzkumu od společností Statista, Yandex, Google, Nielsen a byl proveden kvalitativní výzkum. Teoretická část popisuje hlavní charakteristiky realitního trhu a obsahuje popis chování spotřebitele v tomto odvětví. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na analýzu ruského realitního trhu spolu s legislativním rámcem a obsahuje také popis chování kupujících a realitních agentů. Výsledkem studie bylo zjištění, že trh s nemovitostmi v Rusku je vysoce nasycený a je přísně regulován legislativním rámcem. Rovněž byl učiněn závěr, že komunikace a navázání mezilidských vztahů je základem důvěry mezi účastníky trhu. Metody a nástroje pro zvyšování důvěryhodnosti realitních kanceláří uvažované v diplomové práci lze využít jak ke zlepšení jejich práce, tak jako součást doporučení pro realitní kanceláře.
Klíčová slova: Realitní kanceláře; Trh s nemovitostmi; Chování spotřebitelů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2020
Datum podání práce: 12. 12. 2020
Datum obhajoby: 4. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: