Přístupy k tvorbě klient/server aplikací v jazyce Java a měření jejich výkonnosti

Název práce: Přístupy k tvorbě klient/server aplikací v jazyce Java a měření jejich výkonnosti
Autor(ka) práce: Dvorský, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím přístupů k tvorbě klient/server aplikací v jazyce Java a jejich výkonností. Cílem práce je demonstrovat měření na aplikacích vytvořených pomocí vysvětlovaných přístupů. V teoretické části práce byly nejprve popsány síťové aplikační architektury. Dále vysvětleny základní konstrukty pro implementaci klient/server aplikací v jazyce Java. Na základě toho jsou v praktické části práce dle dvou zadání implementovány čtyři serverové aplikace, na kterých je prováděno měření výkonnosti. Praktické část se dále věnuje definování testovacích scénářů a jejich sestavení s pomocí měřícího nástroje. Závěrem práce je samotné měření, kde se navzájem porovnávají přístupy k tvoření klient/server aplikací na základě jejich výkonnosti.
Klíčová slova: klient/server; I/O; vlákno; socket; měření výkonnosti; Java; NIO
Název práce: Approches for writing client/server applications in programming language Java and their performance testing
Autor(ka) práce: Dvorský, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis addresses approaches for writing client/server applications in programming language Java and their performance. Its objective is to demonstrate performance testing on applications written with explained approaches. In its theoretical part, network application architectures were described. Furthermore, the thesis describes basic constructs for implementing client/server applications in Java. According to these constructs and two specified assignments, there are created four server applications, which are then used for performance testing. Practical part continues with the definition of test cases and their preparation in performance testing tool. The final section of this thesis is performance testing, where the approaches for writing client/server applications are compared based on their perfomance.
Klíčová slova: Socket; client/server; I/O; Java; NIO; thread; performance testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2019
Datum podání práce: 14. 12. 2020
Datum obhajoby: 2. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71682/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: