Genderová segregace na trhu práce ČR v letech 1993 až 2018

Název práce: Genderová segregace na trhu práce ČR v letech 1993 až 2018
Autor(ka) práce: Kalousová, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem genderové segregace na trhu práce České republiky v letech 1993 až 2018. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se genderové segregace a klasifikací CZ-NACE a CZ-ISCO. Dále jsou zde využity poznatky behaviorální ekonomie, psychologie a sociologie, které slouží k analýze chování mužů a žen jakožto ekonomických subjektů. Praktická část detekuje možné důvody, které zapříčiňují změny, či naopak přetrvávající strnulosti v oblasti horizontální genderové segregace trhu práce. I přes zvýšený zájem žen o některé doposud segregované oblasti trhu práce zůstává situace většinou nezměněná a v některých případech dochází i k prohloubení nerovného zastoupení. Mezi hlavní faktory ovlivňující genderovou segregaci patří fyzické predispozice, společenské stereotypy, averze k riziku, nerovné platové podmínky, samotná feminizace a maskulinizace prostředí, sociální nastavení či vyjednávací schopnosti jedince.
Klíčová slova: segregace; segregace zaměstnání; rovnost příležitostí; trh práce; gender
Název práce: Gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018
Autor(ka) práce: Kalousová, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Šmilňák, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis contemplates the evolution of gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018. The theoretical part presents the basic concepts concerning the gender segregation and CZ-NACE and CZ-ISCO classifications. Furthermore, knowledge of behavioral economics, psychology and sociology is used to analyse the behavior of men and women as economic entities. The practical part detects the possible reasons causing changes or, on the contrary, persistent stagnation in the field of horizontal gender segregation of the labour market. Despite the increased interest of women in some hitherto segregated areas of the labour market, the situation mostly remains unchanged, in some cases, the unequal representation is deepened. Some of the main factors affecting gender segregation are physical predispositions, social stereotypes, aversion towards risk taking, unequal salary conditions, social setting, negotiation skills of an individual or the feminization and masculinization of the environment itself.
Klíčová slova: job segregation; equal opportunities; gender; segregation; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2020
Datum obhajoby: 3. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73051/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: