Organizační inovace a její aplikace ve zdravotnických prostředcích

Název práce: Organisational innovation and its application in medical devices
Autor(ka) práce: Zenié, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This document aims to assess the management of organisational innovation and its subsequent organisational change within a specific innovative medical devices health sector organisation (i.e., Medtronic) and its TAVI devices. The assessment uses the available international standards dealing with innovation and medical devices as well as publications and websites. The application is selected because of its important frequency of innovative high-risk products to patients, including those emerging from disruptive innovation; and their important qualitative benefits including life expectancy and quality of life of patients. This document summarises organisational change and its specific subset (i.e., organisational innovation) in order to identify their respective main characteristics that are used as the assessment criteria. TAVI and Medtronic were assessed through two basic scenarios of worst and best cases with highly weighted factor for organisational innovation management principles, including politics and approaches. General literature for organisational change and organisational innovation; general international standards; and literature and specific international standards to the application constituted the knowledge base used for the assessment. Thirty assessment criteria were identified because of their straight linkage to organisational innovation management and approaches. The application values of ten criteria could not be evidenced in the knowledge base. The application value of one criterion was partially fulfilled. The two basic scenarios deliver the two extreme limits of the quantified assessment final score corresponding to the assessment of organisational innovation management of Medtronic. Because of high risk of failure of innovation initiatives, five recommendations have been concluded from the application: applying international standards dedicated to innovation and organisational innovation; capturing systematically values from innovation; adopting learning culture and its related politics of risk; involving researchers at the preparatory phase; and promoting the specific characteristics emerging from the selected application including the unmet needs source of innovation and the coexistence of entrepreneurs within the innovation processes.
Klíčová slova: Organisational change; Application to medical devices; Innovation; Organisational innovation
Název práce: Organizační inovace a její aplikace ve zdravotnických prostředcích
Autor(ka) práce: Zenié, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tento dokument si klade za cíl posoudit řízení inovací organizace a její následné organizační změny v rámci konkrétní inovativní organizace zdravotnického zařízení ve zdravotnictví (tj. Medtronic) a jejích zařízení TAVI. Hodnocení využívá dostupné mezinárodní standardy zabývající se inovacemi a zdravotnickými prostředky, jakož i publikace a webové stránky. Aplikace je vybrána z důvodu důležité četnosti inovativních vysoce rizikových produktů pro pacienty, včetně těch, které vycházejí z rušivých inovací; a jejich důležité kvalitativní výhody včetně průměrné délky života a kvality života pacientů. Tento dokument shrnuje organizační změnu a její specifickou podmnožinu (tj. Organizační inovace) za účelem identifikace jejich příslušných hlavních charakteristik, které se používají jako kritéria hodnocení. Společnosti TAVI a Medtronic byly hodnoceny prostřednictvím dvou základních scénářů nejhorších a nejlepších případů s vysoce váženým faktorem pro principy řízení inovací v organizaci, včetně politiky a přístupů. Obecná literatura pro organizační změny a organizační inovace; obecné mezinárodní standardy; a literatura a specifické mezinárodní standardy pro aplikaci představovaly znalostní bázi použitou pro hodnocení. Bylo identifikováno třicet hodnotících kritérií kvůli jejich přímému propojení s řízením a přístupy organizačních inovací. Aplikační hodnoty deseti kritérií nelze ve znalostní databázi prokázat. Aplikační hodnota jednoho kritéria byla částečně splněna. Tyto dva základní scénáře přinášejí dva extrémní limity konečného skóre kvantifikovaného hodnocení, které odpovídá hodnocení řízení inovací společnosti Medtronic. Vzhledem k vysokému riziku selhání inovačních iniciativ bylo z aplikace uzavřeno pět doporučení: uplatňování mezinárodních standardů zaměřených na inovace a organizační inovace; systematické zachycování hodnot z inovací; přijetí kultury učení a související politiky rizika; zapojení výzkumných pracovníků do přípravné fáze; a podpora specifických charakteristik vyplývajících z vybrané aplikace, včetně zdroje nesplněných potřeb inovací a koexistence podnikatelů v rámci inovačních procesů.
Klíčová slova: Organizační změna; Aplikace na zdravotnické prostředky; Inovace; Organizační inovace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2020
Datum obhajoby: 3. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: