Dopad koronavirové krize na vybrané sociální podniky v České republice

Název práce: Dopad koronavirové krize na vybrané sociální podniky v České republice
Autor(ka) práce: Kocourek, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem koronavirové krize na vybrané sociální podniky v České republice. V teoretické části jsou konkrétně určena specifika sociální ekonomiky, sociálního podnikání a třetího sektoru ekonomiky. V další kapitole jsou rozebrány odborné výzkumy, které se týkají tématu této práce a jejich konzultace s odborníky. V praktické části této práce je proveden hloubkový výzkum dopadů pandemie na konkrétních sociálních podnicích v České republice.
Klíčová slova: Sociální podnikání; koronavirová krize; sociální podnik
Název práce: The impact of the coronavirus crysis on selected social enterprises in the Czech republic
Autor(ka) práce: Kocourek, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Válek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on the impact of the coronavirus crysis on chosen social enterprises in Czech republic. Theoretical part consists of the specification of the social economy, social entrepreneurship and a third sector of the economy in general. The next chapter discusses researches that relate to the topic of this thesis and their consultations with experts. In the practical part of the thesis an in-depth research of the effect of the coronavirus crysis on selected social enterprises in the Czech republic is performed.
Klíčová slova: Social entrepreneurship; coronavirus crysis; social enterprise

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72425/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: